Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Nástup zamestnanca

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste (dočasným) zamestnancom subjektu v rámci skupiny CBC. CBC je medzinárodná spoločnosť s mnohými rôznymi firmami v rôznych krajinách. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt skupiny CBC, s ktorým máte uzatvorenú pracovnú zmluvu (ako prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru so spoločnosťou v rámci skupiny CBC.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať bez upozornenia, takže, prosím, pravidelne si ju skontrolujte jeho znenie, avšak najmä v prípade k nám poskytujete Vaše osobné údaje. Táto verzia Vyhlásenia o ochrane súkromia bolo vydané dňa 1. apríla 2018.

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Osobné údaje. Napríklad, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (národné identifikačné číslo).
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah pracovnej zmluvy.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Ako napr. kontakt pre prípad núdze.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb.
 • Podrobnosti o vašej pozícii. Ako napr. názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti.
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod. Napríklad vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán.
 • Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN). Ako napr. váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN.
 • Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja. Sem patrí vaše predchádzajúce vzdelanie a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikácie.
 • Výkon a hodnotenia. Napríklad obsah vašich hodnotení výkonu a čísla súvisiace s vašim pracovným výkonom.
 • Zverený majetok. Informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón alebo notebook.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti CBC.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti. Ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV(uzavretý televízny okruh).

Údaje z osobitnej kategórie budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

 • Údaje o vašom zdravotnom stave,

2. Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach.
 • HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií.
 • Adaptácia. Spracúvame vaše osobné údaje pri vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený.
 • Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na výkon).
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
 • Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri našom podnikaní, ako napr. proti akýmkoľvek škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov, ktorí v mene spoločnosti CBC cestujú. Môžeme tiež poskytovať kolektívny program zdravotného poistenia. V závislosti od typu poistenia, možno budeme musieť spracovať vaše osobné údaje napr. pri spracovaní nároku. na pohľadávku.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre CBC, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše osobné údaje.
 • Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi.
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia.
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy. Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. CCTV kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku.
 • Nábor zamestnancov. Spracovávame vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti CBC. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie pracovného miesta. Viac podrobností si prečítajte v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pri prijímaní zamestnancov.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej vyšetrovať.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

V prípade ak právnym základom spracúvania bude plnenie osobitného predpisu teda zákonná povinnosť, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu číslo predpisu
Zákon o službách v zamestnanosti 5/2004 Z.z.
Zákonník práce 311/2001 Z.z.
Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 Z. z.
Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 580/2004 Z. z.
Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 461/2003 Z. z.
Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 595/2003 Z. z.
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 43/2004 Z. z.
Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 650/2004 Z. z.
Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5/2004 Z. z.
Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 462/2003 Z. z.
Zákon o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 Z. z.
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 355/2007 Z. z.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 124/2006 Z. z.
Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 570/2005 Z. z.
Zákon o niektorých opatreniach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov 307/2014 Z. z.
Zákon o inšpekcii práce 125/2006 Z.z.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006 Z.z.
Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení 650/2004 Z.z.
Zákon o poisťovníctve 39/2015 Z.z.
Zákon o bankách 483/2001 Z.z.
Zákon o cestovných náhradách 283/2002 Z.z.
Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.
Exekučný poriadok 233/1995 Z.z.
Zákon o účtovníctve 431/2001 Z.z.
Zákon o štatutárnom audite 423/2015 Z.z.
Správny poriadok 71/1967 Z.z.
Trestný poriadok 301/2005 Z.z.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb ako sprostredkovateľom. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. K vašim údajom bude možný prístup aj vo Švajčiarskej federácií, ktoré má zákony zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany údajov podobnú Európskej únii.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas vášho zamestnania, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy je možné vymazať najskôr po dovŕšení 70 rokov Vášho veku po skončení pracovného pomeru, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

 6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely legitímneho záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je zapojiť sa do HR spracúvania na vyššie uvedené účely. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Taktiež budeme musieť spracovávať osobné údaje na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ako napríklad v prípade platby mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o váš súhlas. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7.  Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť CBC zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.