Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Súťaže na sociálnych sieťach organizované influencermi prostredníctvom ich publika

I. Usporiadateľom súťaže a Prevádzkovateľom osobných údajov je influencer – verejne známa osoba.

II. Cord Blood Center AG poskytuje do súťaže výhru /-y , a to odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka či tkaniva placenty, či zľavu na odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka či tkaniva placenty resp. výhru alebo zľavu špecifikovanú vo vyhlásenej súťaži.

III. Súťaž sa uskutoční v čase uvedenom v príspevku na vybranej sociálnej sieti influencera, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

IV. Súťaže sa podľa týchto pravidiel môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej len „Účastník Súťaže“):

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • je tehotná,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou blízkych osôb influencera.

V. Do súťaže a žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní úlohu uverejnenú na vybranej sociálnej sieti influencera. Influencer vyžrebuje víťaza (-ov), ktorých počet a ceny budú uvedené príspevku na vybranej sociálnej sieti influencera, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená.

VI. Influencer má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

V. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Influencer nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

VI. Žrebovanie súťaže bude prebiehať v deň uvedený v príspevku na sociálnej sieti influencera, ktorým bude uvedená súťaž vyhlásená. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže a/alebo prostredníctvom súkromnej správy. Influencer má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

VII. Influencer odovzdá výhru, ktorá bude špecifikovaná v príspevku na vybranej sociálnej sieti influencera alebo dá inštrukcie, ako získať výhru.

VIII. Influencer nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

IX. Súťaž na sociálnych sieťach organizovaných influencermi musí byť jasne a presne dohodnutá so spoločnosťou Cord Blood Center AG. V opačnom prípade Cord Blood Center AG nezodpovedá za takúto súťaž a dodanie výhry /výhier či zliav do takejto súťaže.

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvediet viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.