Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Zákazníci – informačná povinnosť

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom subjektu, ktorý je súčasťou skupiny CBC .  Subjekt skupiny CBC je spoločnosť s ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt skupiny CBC, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou v rámci skupiny CBC. Upozorňujeme, že keďže toto vyhlásenie sa vzťahuje na celú skupinu CBC, môžu sa vyskytnúť malé lokálne rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú. Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 1.4.2018.

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
 • Údaje o zdraví a genetické dáta. Napríklad mikrobiologické a serologické vyšetrenia pupočníkovej krvi.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb .
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adres

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a dotknutou osobou, plnenie zákonnej povinnosti.
 • Spracovanie a uskladnenie pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a tkaniva placenty. Súčasťou starostlivosti je návratka, ktorú rodič vyplní po jednom roku veku dieťaťa z dôvodu detekcie diagnóz typu hemato-onkologických ochorení (ťažká anémia, závažná imunodeficiencia a podobne), aby sme s klientom prediskutovali opodstatnenost uchovávania odberu. Zároveň ale netrváme na zaslaní návratky ak si to klient vyslovene neželá. Právnym základom je oprávnený záujem (v zmysle primeraného očakávania, že sa prevádzkovateľ snaží zachovávať použiteľnosť a kvalitu odberu).
 • Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom spracúvania je, plnenie zákonnej povinnosti.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako zmluvná strana.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti.
 • Zdieľanie dát s materskou spoločnosťou Cord Blood Center AG. Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytnutých služieb budú poskytnuté aj na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov SR spoločnostiam v rámci skupiny CBC a to z dôvodu aby vás nekontaktovali s ponukou služieb ktoré máte u nás zakúpené a aby ste mohli využívať benefity skupiny CBC. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby.
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
 • Hlasové záznamy. Prejavy osobnej povahy z volaní na call centrách. Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
 • Vybavenie požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb (Zákaznícke centrum). Osobné údaje dotknutých osôb (našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov) na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v rozsahu údajov vyplnených dotknutou osobou v príslušnom kontaktnom formulári zverejnenom na našej webovej stránke. Osobné údaje sú uchovávané do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu jedného roka. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné vybaviť požiadavku. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade ak právnym základom spracúvania bude plnenie osobitného predpisu teda zákonná povinnosť, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu číslo predpisu
Občiansky zákonník 40/1964 Z.z.
Civilný mimo sporový poriadok 161/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok 160/2015 Z.z
Exekučný poriadok 233/1995 Z.z.
Správny súdny poriadok 162/2015 Z.z.
Obchodný zákonník 513/1991 Z.z.
Zákon o poisťovníctve 39/2015 Z.z.
Zákon o bankách 483/2001 Z.z.
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia 437/2004 Z.z.
Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 581/2004 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z.
Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 335/2014 Z.z.
Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 391/2015 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzky 101/2014 Z.z.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu 161/2011 Z.z.
Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 595/2003 Z. z.
Exekučný poriadok 233/1995 Z.z.
Zákon o účtovníctve 431/2001 Z.z.
Zákon o štatutárnom audite 423/2015 Z.z.
Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z.
Správny poriadok 71/1967 Z.z.
Trestný poriadok 301/2005 Z.z.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môžu zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. K vašim údajom bude možný prístup aj vo Švajčiarsku, ktoré má zákony zabezpečujúce úroveň ochrany údajov podobnú Európskej únii.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a iná platná legislatívna úprava neukladá povinnosť archivovať dané dáta na dlhšiu dobu. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vašej zmluvy. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas platnosti vašej zmluvy, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 24 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby, alebo na základe zákona ako osobitného predpisu. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

Odhlasenie sa z odberu marketingovych ponuk, noviniek a obchodnych informacii

V súlade s právami dotknutej osoby má zákazník možnosť sa odhlásiť z odberu marketingových ponúk, noviniek a obchodných informácií. V prípade e-mailovej komunikácie je súčasťou každej takejto elektronickej správy v spodnej časti sekcia pre “unsubscribe” (tzv. odhlásenie), ktorá zabezpečí vylúčenie danej e-mailovej adresy z ďalšieho zasielania. V prípade marketingových ponúk, noviniek a obchodných informácií prijatých inou formou ako e-mailovou komunikáciou (napr. SMS, MMS, pozemnou poštou a ď.), je možné uplatniť právo dotknutej osoby na odhlásenie sa priamou požiadavkou na tejto kontaktnej adrese: dataprotection@cordbloodcenter.com. Pre splnenie takejto požiadavky dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný riadne overiť totožnosť danej dotknutej osoby.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosti v rámci skupiny  zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

8. Kontaktné údaje

Ak by ste sa s našim DPO ako zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer).

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.