Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Súťaže a sociálne média

Prevádzkovateľom a Usporiadateľom súťaže na sociálnych sieťach môže byť:

  1. spoločnosť Cord Blood Center AG,
  2. tzv. influencer prostredníctvom jeho publika.

1. Súťaže na sociálnych sieťach organizované spoločnosťou Cord Blood Center AG

 I. Organizátor súťaže:

Spoločnými organizátormi sú:

– Cord Blood Center AG, Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230,

– Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, občianske združenie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31 771 165 registrované v evidencii Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, Vložka č. VVS/1-900/90-12506 (ďalej spolu len „Organizátor“).  Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Organizátora.

II. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v čase uvedenom v príspevku na vybranej sociálnej sieti Organizátora, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

III. Účastníci Súťaže:

Súťaže sa podľa týchto pravidiel môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej len „Účastník Súťaže“):

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

zamestnancov Organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako aj osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Podmienky účasti v Súťaži:

Do súťaže a žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní úlohu uverejnenú na vybranej sociálnej sieti Organizátora. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jednou odpoveďou. Organizátor vyžrebuje víťaza/víťazov, ktorých počet a ceny budú uvedené príspevku na vybranej sociálnej sieti Organizátora, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená. Organizátor má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom zamestnancov Organizátora v deň uvedený v príspevku na sociálnej sieti Organizátora, ktorým bude uvedená súťaž vyhlásená. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Organizátora v priebehu 10 pracovných dní odo dňa žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže. Organizátor má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

VI. Výhry pre Účastníkov Súťaže

Organizátor v Súťaži odovzdáva výhru, ktorá bude špecifikovaná v príspevku na vybranej sociálnej sieti Organizátora, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Organizátor.

VII. Informovanie Účastníkov Súťaže o získaní výhry a odoslanie výhier:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post a/alebo kontaktovania tzv. súkromnou správou na sociálnej sieti. V prípade, ak sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 10 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní odo dňa žrebovania. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

VIII. Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľmi pre spracovanie osobných údajov pre účely organizácie Súťaže sú organizátori súťaže, ktorí medzi sebou zatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov. Organizátori sa dohodli, že každý z nich zabezpečí povinnosti vyplývajúce z uplatnenia si práv dotknutých osôb podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR a dotknutá osoba je oprávnená obrátiť sa a uplatňovať práva u ktoréhokoľvek z nich a voči ktorémukoľvek z nich, pričom za týmto účelom zabezpečili pre dotknuté osoby jednotné kontaktné miesto, ktorým je e-mailová adresa: dataprotection@cordbloodcenter.com. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek je prevádzkovateľom informačných systémov pre správu a evidenciu klientov a ich dát. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke: www.cordbloodcenter.sk/gdpr.

Účasťou v Súťaži udeľuje Účastník Súťaže Organizátorovi súhlas na spracúvanie jej všetkých poskytnutých osobných údajov a/alebo následne z jej strany poskytnutých pri ďalšej komunikácii s Organizátormi, a to za účelom zapojenia sa do Súťaže, spracovania jej účasti v Súťaži, žrebovania Výhercu, vyhodnotenia a overenia výsledkov Súťaže, komunikácie v prípade Výhry, ako aj prípadného informovania Účastníka o jej neúspechu v konkrétnom žrebovaní, zverejnenia mena a priezviska a/alebo používateľského mena Výhercu Súťaže, s ktorým sa zapojil do Súťaže (napr. webová stránka, sociálne siete a pod.) a odovzdania Výhry.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu 1 roku, a to od 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol súhlas Účastníka udelený. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať prostredníctvom kontaktných údajov Organizátora dostupných napr. na web sídle alebo sídle Organizátora uvedených v týchto Pravidlách alebo prostredníctvom kontaktovania zodpovednej osoby Organizátora na: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu bude mať za následok nemožnosť spracúvať osobné údaje zo strany Organizátora, a teda ukončenie účasti Účastníka v Súťaži.

Účastník má nielen právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ale aj právo na prístup, právo na ich opravu a/alebo doplnenie, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na ich prenosnosť a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov SR.

V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník Súťaže súhlas aj na využívanie iných jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

Aktuálne zásady ochrany osobných údajov sú trvalo zverejnené na: www.cordbloodcenter.sk/gdpr.

IX. Dane

Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

X. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Organizátora: www.cordbloodcenter.sk.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

2. Súťaže na sociálnych sieťach organizované influencermi prostredníctvom ich publika

I. Usporiadateľom súťaže a Prevádzkovateľom osobných údajov je influencer – verejne známa osoba.

II. Cord Blood Center AG poskytuje do súťaže výhru /-y , a to odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka či tkaniva placenty, či zľavu na odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka či tkaniva placenty resp. výhru alebo zľavu špecifikovanú vo vyhlásenej súťaži.

III. Súťaž sa uskutoční v čase uvedenom v príspevku na vybranej sociálnej sieti influencera, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

IV. Súťaže sa podľa týchto pravidiel môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej len „Účastník Súťaže“):

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

– ktorá má viac ako 18 rokov,

– je tehotná,

– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou blízkych osôb influencera.

V. Do súťaže a žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní úlohu uverejnenú na vybranej sociálnej sieti influencera. Influencer vyžrebuje víťaza (-ov), ktorých počet a ceny budú uvedené príspevku na vybranej sociálnej sieti influencera, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená.

VI. Influencer má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

V. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Influencer nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

VI. Žrebovanie súťaže bude prebiehať v deň uvedený v príspevku na sociálnej sieti influencera, ktorým bude uvedená súťaž vyhlásená. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže a/alebo prostredníctvom súkromnej správy. Influencer má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

VII. Influencer odovzdá výhru, ktorá bude špecifikovaná v príspevku na vybranej sociálnej sieti influencera alebo dá inštrukcie, ako získať výhru.

VIII. Influencer nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

IX. Súťaž na sociálnych sieťach organizovaných influencermi musí byť jasne a presne dohodnutá so spoločnosťou Cord Blood Center AG. V opačnom prípade Cord Blood Center AG nezodpovedá za takúto súťaž a dodanie výhry /výhier či zliav do takejto súťaže.

Zaujali sme Vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.