sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „Februárová súťaž“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Februárová súťaž“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne mu inak komunikované. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

  1. Organizátorom Súťaže je:

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, občianske združenie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31 771 165 registrované v evidencii Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, Vložka č. VVS/1-900/90-12506 (ďalej len „Organizátor“).

  1. Doba a miesto konania Súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 24.2.2019 do 3.3.2019 vrátane, na území Slovenskej republiky (ďalej len „Doba konania súťaže“) s následným vyžrebovaním výhercov a odovzdaním cien.

  1. Účasť v Súťaži:

Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občan SR, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s bodom 7.1.

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník ďalej súhlas s prípadným zasielaním súvisiacich reklamných, marketingových a propagačných materiálov zo strany organizátora súťaže. Účasť v súťaži nie je podmienená udelením súhlasu s prípadným zasielaním súvisiacich reklamných, marketingových a propagačných materiálov a súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely zasielania reklamných a propagačných materiálov.

  1. Podstata Súťaže, Výhercovia súťaže a výhry v Súťaži:

Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:

4.1     Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá sa správne vyplní kvíz spolu s osobnými údajmi uverejnený na web stránke www.cordbloodcenter.sk/februarova-sutaz alebo fyzicky dňa 24.2.2019 počas konania eventu DeťoFest v Košiciach na stánku Cord Blood Center (ďalej len „formulár“) a to v nasledovnom rozsahu poskytnutých osobných údajov: meno, priezvisko, mobil, adresa, email.

4.2     Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať tieto výhry: 1. cena /miesto: Monitor dychu BabySense 5; 2. cena /miesto: Balíček do pôrodnice a kniha „Som Tehotná“; 3. cena /miesto: Kozmetika Sophie la girafe Baby a kniha „Som tehotná“ a antistresová omaľovánka „Sme v tom“ (ďalej len „Výhra“).

4.3     Vyžrebovanie prebehne dňa 4.3.2019 a bude uverejnené na facebookovej stránke a stránke www.cordbloodcenter.sk. Organizátor si vyhradzuje právo žrebovanie uskutočniť najneskôr do 2 pracovných dní od uplynutia Doby konania súťaže.

4.4     Výhercovia v Súťaži sa stanú Účastníci súťaže, ktorých vyžrebujeme spomedzi všetkých (ďalej len „Výhercovia súťaže“) náhodným žrebovaním.

4.5     Výhercovia Súťaže budú o výhre bezodkladne informovaní telefonicky. V prípade, že sa nepodarí výhercu kontaktovať telefonicky, bude mu oznámenie o výhre oznámené aj prostredníctvom sms správy. Výhra bude odoslaná na korešpondenčnú adresu, ktorú  uvedie pri telefonickom informovaní, do 30 dní od potvrdenia korešpondenčnej adresy výhercu. Účastníci súhlasia, aby v prípade ich vyžrebovania boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári.

4.6     Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba 1krát.

4.7     Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Na základe prihlásenia sa do súťaže, udeľuje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za inú výhru ani požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra uvedená v bode 4.2.

  1. Práva a povinnosti Organizátora

5.1     Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa jeho vyžrebovania) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.

5.2     Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry. Organizátor nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie doručenia formulára, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace s účasťou v Súťaži.

5.3     Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center AG, Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, o.z. a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právo na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

5.4     Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade Výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.

5.5     V prípade rozporu medzi pravidlami Súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel Súťaže, platí znenie týchto pravidiel.

  1. Osobitné ustanovenia

6.1     Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

6.2     Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

6.3     Vstupom do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.

6.4     V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s týmto štatútom, resp. so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.5     Úplné pravidlá Súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk/februarova-sutaz.

  1.  Ochrana osobných údajov

7.1     Organizátor je zároveň i Prevádzkovateľom pre spracovanie osobných údajov získaných v tejto súťaži. Účasťou v Súťaži udeľuje Účastník súťaže súhlas na spracúvanie všetkých poskytnutých osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom pre súťaž a následné kontaktovanie výhercu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu 1 roku a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať dostupných alebo prostredníctvom kontaktovania Zodpovednej osoby podľa platných ustanovení zákon o ochrane osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie voči jednému z oprávnených subjektov nie je súčasne účinné aj voči ostatným subjektom. Oprávnené subjekty smú spracúvať tieto údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje Účastníka súťaže je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník súťaže súhlas aj na využívanie iných jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov nájdete na: www.cordbloodcenter.sk/gdpr.

7.2     Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

/* Pôvodné */