Sme tu pre Vás : Klientske centrum Gallayova 11, BA.
  Kontakt : 0800 11 12 33

Časté otázky

Pripravili sme si pre Vás zoznam najčastejších otázok s odpoveďami, týkajúcich sa pupočníkovej krvi a tkaniva.
Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku:

kontaktujte nás

Čo je regeneratívna medicína?

Regeneratívna medicína je oblasťou medicíny, ktorá sa zaoberá obnovou poškodených tkanív a orgánov. Pomerne novým a sľubne sa vyvíjajúcim smerom v tejto oblasti je využívanie kmeňových buniek. Úspešne napreduje výskum klinickej aplikácie kmeňových buniek pri mnohých kardiovaskulárnych či neurodegeneratívnych ochoreniach, detskej mozgovej obrne, autizme, traumatických poškodeniach mozgu a chrbtice, hypoxicko-ischemickej encefalopatii a iných. Dospelé kmeňové bunky tak predstavujú významný posun v zabezpečovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti. To, na čo sa regeneratívna medicína zameriava, je nielen zlepšenie zdravotného stavu pacienta, ale aj zlepšenie kvality jeho života, čo je mimoriadne dôležité.

Kmeňové bunky, ktoré je možné získať pri narodení dieťaťa – teda z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníkaplacenty, patria tiež medzi dospelé kmeňové bunky. Nepredstavujú etický problém a ich použitie pre liečebné a výskumné účely je prijateľné pre všetky svetové náboženstvá. Regeneratívna medicína by mala byť jednou z prioritných oblastí podpory EÚ i jednotlivých členských štátov.

Čo sú klinické štúdie?

S cieľom overiť bezpečnosť a účinnosť novej liečby sa vykonávajú dlhodobo monitorované klinické štúdie, ktoré podliehajú prísnym pravidlám a kontrolám počas celej doby trvania. Na Slovensku je potrebné, aby klinická štúdia bola odsúhlasená príslušnými zdravotníckymi autoritami. Každá klinická štúdia má svoj protokol, ide o dokument, ktorý opisuje, čo všetko sa bude diať s pacientom, aké vyšetrenia podstúpi, aké sú ciele klinickej štúdie. Podľa neho lekári vykonávajú liečbu.

Vďaka klinickým štúdiám sa otvárajú nové možnosti liečby. Môže ísť o rozšírenie už existujúcej liečby alebo zavedenie novej liečby pri doteraz neliečiteľných ochoreniach. Klinické štúdie tak predstavujú veľký prínos pre samotných pacientov, keďže prostredníctvom nich získavajú prístup k inovatívnej liečbe.

Prečítajte si možnosti súčastného využitia kmeňových buniek, o našej klinickej štúdii a klinických štúdiách prebiehajúcich na celom svete.

Môže sa odber vykonať bez predchádzajúcej registrácie na odber? Na poslednú chvíľu?

Áno, v prípade rozhodnutia sa pre odber pupočníkovej krvi pre vlastné uskladnenie, je potrebné sa u nás registrovať pred pôrodom cca 1 mesiac. Ak by ste to nestihli, tak aj pri pôrode sa môžete rozhodnúť pre vykonanie akéhokoľvek typu odberu a následne po pôrode Vám zašleme zmluvy a potrebné doklady na vyplnenie. Je teda potrebné ústne požiadanie o odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka, a/alebo tkaniva placenty, priamo na pôrodnej sále, pôrodníka/personál.
Do pôrodnice si nič nemusíte nosiť, stačí ústne požiadanie o vykonanie odberu. Po pôrode sa doriešia všetky formálne záležitosti.

Ceptra a Cord Blood Center

Od roku 2012 zastrešuje všetky činnosti rodinnej banky pupočníkovej krvi na Slovensku značka Cord Blood Center, preto sa s touto značkou stretávate v našej komunikácii, namiesto dovtedy používaných značiek CEPTRA a Eurocord-Slovakia.

Medzinárodná skupina rodinných bánk pupočníkovej krvi Cord Blood Center Group pôsobí na viacerých európskych trhoch a prevzatím značky Cord Blood Center pre slovenskú pobočku sa zavŕšil proces integrácie celej skupiny.

Cord Blood Center na Slovensku je značkou pre zjednodušenie komunikácie voči klientom a partnerom, nie je obchodným subjektom. Tým zostáva Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB), ktorý prevádzkuje laboratóriá na spracovanie a uchovávanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka, placenty a kostnej drene. V rámci týchto kompetencií zabezpečuje SRPKB komplexné služby aj pre klientov rodinnej banky pupočníkovej krvi – odber, transport, spracovanie, uchovanie, ako aj vydanie pupočníkovej krvi. Pre tieto činnosti sa používa práve značka Cord Blood Center.

SRPKB je garantom kvality a odbornosti vo všetkých krokoch od odberu až po uchovanie a vydanie pupočníkovej krvi pre celú medzinárodnú skupinu rodinných bánk Cord Blood Center Group a naďalej prevádzkuje aj register darcov pupočníkovej krvi. Na túto činnosť používa značku Eurocord-Slovakia, čím sa činnosť registra odlišuje od aktivít rodinnej banky.

Aká je pravdepodobnosť použitia pupočníkovej krvi?


Pupočníková krv sa dá použiť najmä pri liečbe tých ochorení, kde sa používa vlastná kostná dreň. Pravdepodobnosť použitia vlastnej pupočníkovej krvi je daná počtom transplantácií, ktoré sa vykonávajú. Vo vyspelých krajinách je to dnes viac ako 40 autológnych transplantácií (vlastnými krvotvornými bunkami) na milión obyvateľov ročne. Pravdepodobnosť podstúpenia transplantácie vlastnými bunkami počas života je 1:400. Tento výpočet urobili americkí vedci na základe výskytu jednotlivých chorôb a frekvencie ich transplantácií. Do 20. roka života človeka je táto pravdepodobnosť  1:5 000. Výhoda vlastnej pupočníkovej krvi je, že sa odoberá v období zdravia. Dá sa predpokladať, že takéto krvotvorné bunky zvýšia úspešnosť transplantácie.

Môže sa pupočníková krv nášho dieťaťa použiť pre iného člena rodiny?


Najčastejšie použitie pupočníkovej krvi v rámci rodiny je pre súrodencov. Pri transplantácii krvotvorných buniek, ktoré pochádzajú od inej osoby, je prvoradým kritériom zhoda medzi darcom a príjemcom (HLA kompatibilita). Pravdepodobnosť, že súrodenci budú dostatočne zhodní, je až 25 %. Súrodenecké transplantácie vykazujú lepšie výsledky ako transplantácie buniek od nepríbuzných darcov. Najnovšie výskumy však ukazujú, že v budúcnosti by sa uskladnená vlastná pupočníková krv dieťaťa mohla v niektorých prípadoch využiť aj na liečbu matky alebo polovičného súrodenca.

Môže sa pupočníková krv použiť viackrát?

Na transplantáciu sa používajú všetky krvotvorné bunky z pupočníkovej krvi, pretože čím viac buniek sa použije, tým rýchlejšie sa obnoví krvotvorba a skracuje sa tak aj obdobie, keď je život pacienta maximálne ohrozený. Preto sa jeden pripravený transplantát štandardne používa len raz.

Pri akých ochoreniach sa dá použiť pupočníková krv uskladnená v rodinnej banke?Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sa môžu využiť na dve základné oblasti liečby. Na štandardnú transplantáciu, keď je u pacienta potrebné obnoviť tvorbu krvi v kostnej dreni. Takýto stav môže byť spôsobený samotným ochorením alebo zámerne počas liečby iného ochorenia, napríklad po chemoterapii. Transplantácia krvotvorných buniek sa vykonáva pri viac ako 80 rôznych ochoreniach.Taktiež sa dnes pupočníková krv používa už aj v oblasti regeneratívnej medicíny v schválených klinických štúdiách. Vlastná (autológna) pupočníková krv sa v rámci experimentálnej terapie aplikuje detským pacientom s diabetom, detskou mozgovou obrnou, trpiacim na neurologické poruchy, stratu sluchu či vrodené poškodenie srdcového svalu.

Pri akých ochoreniach sa využíva vlastná pupočníková krv a kedy od darcu, napríklad súrodenca?


Rozdiel spočíva predovšetkým v type ochorenia. Pri niektorých ochoreniach sa využívajú vlastné krvotvorné bunky, pri iných sú potrebné bunky od darcu. O tom, aké kmeňové bunky je vhodné použiť, rozhodujú ošetrujúci lekári. Pri geneticky podmienených ochoreniach nie je možné použiť vlastnú pupočníkovú krv. V takom prípade sa hľadá vhodný darca v rodine alebo v medzinárodných registroch darcov. Zoznam ochorení nájdete tu.

Aký je rozdiel medzi darovaním pupočníkovej krvi a jej uskladnením v rodinnej banke?


Ak máte uskladnenú pupočníkovú krv v rodinnej banke, ste jej výhradným vlastníkom a máte na ňu okamžitý nárok. Ak pupočníkovú krv darujete, vykonáte tak humánny skutok, vzdávate sa však nároku na ňu. Darovaná krv je majetok registra darcov a je určená pre chorého pacienta kdekoľvek na svete. Môže nastať situácia, kedy Vaše dieťa potrebuje pupočníkovú krv, ale jeho vlastná už bola použitá pre liečbu iného pacienta.

Môžem pupočníkovú krv darovať?


Pupočníkovú krv je možné darovať do registra darcov pupopčníkovej krvi. Kritériá na darovanie pupočníkovej krvi nájdete tu. Zoznam pôrodníc, ktoré vykonávajú darované odbery pupočníkovej krvi nájdete tu. 
Pre darcovstvo pupočníkovej krvi platí:

  • ide o humánny čin podobne ako darcovstvo krvi, a preto je aj darcovstvo pupočníkovej krvi pre matku bezplatné,
  • majiteľom krvi je register darcov pupočníkovej krvi,
  • krv je určená pre akéhokoľvek pacienta na svete, ktorý by ju mohol potrebovať,
  • ak by dieťa potrebovalo svoju pupočníkovú krv, ktorá bola darovaná, neexistuje nijaká záruka, že ju dostane,
  • výber darcu podlieha kritériám, ktoré sa riadia platnou legislatívou SR a EÚ,
  • odobratá krv, ktorá nespĺňa požadované kritériá, sa likviduje alebo využije na vedecké účely.


Prečo sú kritériá na darovanie prísnejšie ako kritériá na odber pre vlastnú potrebu dieťaťa?

Pupočníková krv, ktorú matky darujú do registra darcov, je určená pre cudzieho človeka. Bunky jedného človeka vnášame do tela iného človeka. Ide o veľmi závažný zásah do organizmu pacienta. Preto sú na výber darkyne stanovené legislatívne aj medicínske kritériá. Cieľom prísneho výberu je ochrana pacienta – budúceho potenciálneho príjemcu. Výber je zameraný na vylúčenie všetkých možných rizík prenosu ochorení do organizmu pacienta. Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je podobné ako autotransfúzia. Do organizmu vnášame jeho vlastné bunky, ktoré už raz boli súčasťou organizmu dieťaťa. Tieto bunky sú geneticky identické, takže nezaťažujú organizmus stretnutím s cudzími bunkami. Navyše, bunky z vlastnej pupočníkovej krvi prešli počas tehotenstva a pôrodu tými istými podmienkami ako samotné dieťa, preto možné riziká pri prenose dieťa už nijako neohrozujú (na rozdiel od cudzieho človeka).

Je odber bolestivý alebo nebezpečný?

Áno, je bezbolestný a bezpečný.

Placenta a pupočník sú orgány dieťaťa, nie matky. V čase odberu pupočníkovej krvi je už pupočná šnúra prestrihnutá a zasvorkovaná a dieťa je v starostlivosti pediatra. Odber nie je nepríjemný či bolestivý ani pre matku, ani pre dieťa. Odber v žiadnom prípade nezasahuje do štandardného priebehu pôrodu. Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť vydala stanovisko, že považuje odber pupočníkovej krvi  pri pôrode za bezpečný, nijako nezaťažujúci rodičku ani dieťa. Pri pôrode je však vždy prvoradou povinnosťou lekára postarať sa o zdravie a bezpečie matky a dieťaťa. Preto je na jeho zvážení, či v prípade komplikácií odber zrealizuje.

Ako prebieha odber?

Odber pupočníkovej krvi vykonáva pôrodník alebo vyškolený zdravotnícky personál po pôrode dieťaťa, po prestrihnutí a zasvorkovaní pupočnej šnúry ešte pred pôrodom placenty. Pupočníková krv sa odoberá do sterilnej súpravy, ihlou sa napichne pupočná žila a gravitáciou sa nechá vytiecť krv z placenty a pupočníka do odberového vaku. Pri odbere Prémium sa odoberá ešte aj krv priamo zo žíl placenty, ale až po jej porodení.

Môže sa pupočníková krv odobrať pri cisárskom reze alebo pôrode do vody?

Áno. Skúsenosti s odbermi pupočníkovej krvi pri cisárskom reze alebo pri pôrode do vody sú veľmi dobré. Samozrejme, zdravie dieťaťa a matky je dôležitejšie ako odber pupočníkovej krvi. Preto sa pôrodník v prípade výskytu komplikácií sám rozhodne, či je možné odber vykonať. Pri takýchto pôrodoch sa však pupočníková krv neodoberá vtedy, ak ju matka plánuje darovať do verejnej banky.


Môže si dať pupočníkovú krv odobrať aj mamička trpiaca tehotenskou cukrovkou?

Áno, pupočníková krv sa odoberá aj v prípade, že mamička trpí počas tehotenstva na cukrovku, gestózu a iné. Odber sa nevykonáva, ak má mamička počas tehotenstva dokázanú infekciu HIV, syfilis, hepatitídu B alebo C.

Vplývajú lieky užívané počas tehotenstva na kvalitu pupočníkovej krvi?

Ak vám lekár naordinoval liečbu, je nevyhnutné, aby ste ju vo vlastnom záujme a v záujme vášho dieťaťa dodržali. Z liekov, ktoré sa ordinujú tehotným ženám, žiadny neovplyvňuje kvalitu kmeňových buniek v pupočníkovej krvi. Lieky, ktoré užívate, by ste však mali zapísať do nášho dotazníka pre rodičku.

Môže sa odber nepodariť?

Pri pôrode je prvoradou povinnosťou lekárov postarať sa o dieťa a mamičku, až potom o odber pupočníkovej krvi. Ak sa odber z akéhokoľvek dôvodu nepodarí, žiaľ, pupočníkovú krv nemožno získať nijakým iným spôsobom. V niektorých prípadoch sa môže stať, že pri odbere dôjde ku kontaminácii, pretože pupočník a placenta prechádzajú cez pôrodné cesty, kde sa nachádza prirodzená flóra, ale môže tam byť prítomná aj infekcia. Po spracovaní sa pupočníková krv vyšetruje a v prípade kontaminácie závažnými patogénnymi mikroorganizmami sa neodporúča jej použitie.

Nie je pri spracovaní riziko zámeny transplantátu pupočníkovej krvi?

Dôkladne prepracovaný systém manipulácie s pupočníkovou krvou počas spracovania znemožňuje zámenu transplantátov. Každý odber pupočníkovej krvi sa označuje dvojitým systémom značenia. Pre každý transplantát existujú dve unikátne identifikačné čísla. Takisto sa pred konečným použitím  štandardne overuje genetickými testami identita u nás uloženej pupočníkovej krvi a osoby, pre ktorú sa má použiť.

Aké sú výhody uskladnenia pupočníkovej krvi v rodinnej banke? 


Uskladnenie pupočníkovej krvi v rodinnej banke zaručuje dieťaťu alebo jeho súrodencom okamžitý prístup ku kmeňovým bunkám. Uskladnená pupočníková krv je pripravená na použitie, pacient nemusí byť zaťažený odberom kostnej drene. Navyše kmeňové bunky pupočníkovej krvi majú unikátne zloženie a kvalitu, odoberajú sa v čase narodenia, sú preto „čisté“ – nezaťažené ochorením, terapiou či procesom starnutia organizmu.

Ako je pupočníková krv uskladnená?

Spracované pupočníková krv sa skladujú v špeciálnych biologických kontajneroch v tekutom dusíku pri teplote do -196 °C. Tento systém je plne nezávislý od dodávok elektrickej alebo inej formy energie. Množstvo tekutého dusíka a teplota v kontajneri sa kontrolujú monitorovacím systémom. Proti vandalizmu sú skladovacie priestory zabezpečené poplašným systémom napojeným na pracovníkov a políciu, pričom samotné priestory sú umiestnené v areáli neustále stráženom strážnou službou.

Ako dlho môže byť pupočníková krv uskladnená?

Doterajšie výskumy uskladnených živých buniek (spermie, kostná dreň, pupočníková krv a pod.) ukazujú, že kryokonzervácia v tekutom dusíku udrží bunky životaschopné niekoľko desiatok rokov, či dokonca neobmedzene. Ďalšie štúdie súvisiace priamo s pupočníkovou krvou porovnávali vzorky po niekoľkomesačnom a niekoľkoročnom uskladnení, pričom kvalita pozorovaných vzoriek sa nelíšila ani po 25 rokoch. Na základe doterajšieho výskumu neexistuje na uskladnenú pupočníkovú krv lehota exspirácie.

Máme uskladnenú pupočníkovú krv od jedného dieťaťa. Má zmysel uskladňovať ju aj u druhého?


Ak lekári použijú na liečbu vlastnú pupočníkovú krv dieťaťa, hovoríme o autológnej transplantácii alebo autológnej infúzii. Ak by sa použila krv pre súrodenca, ide o alogénnu transplantáciu. Ide však o trochu iný typ liečby, ktorý je vhodný pre iné ochorenia. Pri niektorých ochoreniach je možné použiť vlastné bunky, pri iných lekári preferujú bunky od zdravého darcu. V prípade potreby darcu je najlepší darca súrodenec. Dopredu však nevieme, ktoré z detí by mohlo potrebovať pupočníkovú krv, a či vlastnú, alebo od súrodenca. Preto má zmysel uskladniť ju od všetkých súrodencov. Pupočníkovú krv z jedného odberu je možné použiť na liečbu iba jedenkrát.

Je potrebné pri dvojičkách uskladňovať pupočníkovú krv od obidvoch detí?

U dvojičiek musíme posudzovať dva úplne odlišné prípady – jednovaječné a dvojvaječné dvojičky. Dvojvaječné dvojičky sú si geneticky blízke presne ako hociktorí iní dvaja súrodenci, preto platí pre ne to isté ako pre súrodencov. Jednovaječné dvojičky sú geneticky totožné deti, preto by teoreticky stačil jeden odber a pupočníková krv by sa mohla použiť pre hociktoré z nich. Štandardne sa však iba jeden odber neodporúča z nasledovných dôvodov:

  • pred pôrodom si nemusíme byť úplne istí, či ide o jednovaječné dvojičky;
  • niekedy sa nepodarí odobrať dostatok krvi, alebo môže byť krv kontaminovaná. Vtedy by bolo naozaj škoda neurobiť oba odbery a druhú pupočníkovú krv zlikvidovať;
  • cieľom uskladňovania pupočníkovej krvi v rodinnej banke je zabezpečiť, aby každé dieťa malo uskladnenú svoju vlastnú krv.

Čím sa odlišujú bunky pupočníkovej krvi od buniek normálnej krvi alebo od buniek kostnej drene?


V krvi dieťaťa i dospelého človeka sa nachádzajú zrelé biele a červené krvinky. V pupočníkovej krvi sa nachádzajú aj krvotvorné kmeňové bunky ako aj iné kmeňové bunky schopné meniť sa napríklad na bunky produkujúce inzulín, kostné bunky, podporné bunky mozgu, bunky srdca, svalov či obličiek. Vedci sa domnievajú, že kmeňové bunky pupočníkovej krvi sú schopné premeniť sa na takmer akýkoľvek typ buniek.

Čo sú krvotvorné kmeňové bunky?

Krvotvorné kmeňové bunky sú čiastočne diferencované bunky schopné premieňať sa na červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. U dospelých sa tieto bunky nachádzajú v kostnej dreni, no počas prenatálneho vývoja sa nachádzajú v pečeni a slezine. Niekoľko týždňov pred pôrodom sa krvotvorné kmeňové bunky začnú uvoľňovať do krvi a postupne sa zachytávajú v kostnej dreni, kde zostávajú po celý život. Preto sa v krvi novorodenca nachádza relatívne vysoký obsah krvotvorných buniek.

Čo sú kmeňové bunky?

Kmeňové bunky sú základné bunky organizmu, dokážu zabezpečiť jeho obnovu, pretože sú schopné meniť sa (diferencovať) na funkčné bunky, napríklad bunky svalov, kože, vnútorných orgánov, slizníc, kostnej drene a podobne. V dospelosti sa kmeňové bunky nachádzajú hlavne tam, kde je potrebná rýchla obnova tkaniva, ako sú sliznice, koža alebo kostná dreň.

Čo je tkanivo pupočníka?

Tkanivo pupočníka je želatínová hmota, ktorá obaľuje tepny a žily v pupočnej šnúre. Tkanivo pupočníka obsahuje mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré sú schopné premieňať sa na špecializované bunky v ľudskom organizme ako napr. bunky kostí, chrupavky, nervové tkanivo, hladké svalstvo, bunky pečene a iné. Tieto bunky sa dnes aplikujú v rámci klinických štúdií pacientom s rôznymi ochoreniami.

Čo je pupočníková krv?


Pupočníková krv je krv novorodenca, ktorá zostáva po narodení dieťaťa a po prestrihnutí pupočníka v placente a pupočnej šnúre. Výnimočná je tým, že obsahuje vzácne kmeňové bunky, ktoré sa v krvi počas života v takom istom zložení už nevyskytnú. Práve kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dajú využiť na liečbu vyše 80 závažných ochorení.