sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Štandardná liečba pupočníkovou krvou

Pupočníková krv sa môže využiť pri liečbe ochorení ako:

1. Ochorenia krvi malígne:

  • Leukémie
   • Akútna lymfoblastová leukémia
   • Akútna myeloblastová leukémia
  • Lymfómy
   • Hodgkinov lymfóm
   • Vybrané Non-Hodgkinove lymfómy, ako je napríklad Burkittov lymfóm, folikulárny lymfóm
  • Myelómy
  • Mnohopočetný myelóm
  • Myelodysplastický syndróm

2. Ochorenia krvi (nemalígne) získané:

 • Aplastická anémia

3. Ochorenia krvi (nemalígne) vrodené:

 • Talasémia
 • Kosáčikovitá anémia
 • Fanconiho anémia
 • Blackfan-Diamondova anémia

4. Poruchy imunity získané:

 • Skleróza multiplex
 • Systémový lupus erythematosus

5. Poruchy imunity vrodené:

 • Syndróm lenivých leukocytov
 • Wiskott-Aldrichov syndróm

6. Onkologické ochorenia – zhubné solídne nádory:

 • Ewingov sarkóm
 • Neuroblastóm
 • Rabdomyosarkóm
 • Tymóm
 • Wilmsov tumor (nefroblastóm)

7. Metabolické poruchy:

 • Osteopetróza
 • Tesaurizmózy ako Tay-Sachsova choroba
 • Gaucherova choroba
 • X-viazaná adrenoleukodystrofia

8. Choroba z ožiarenia

 

Prehľad závažných ochorení, pri ktorých je možné pupočníkovú krv využiť:

Leukémie
 • Akútna lymfoblastová leukémia (ALL)
 • Akútna myeloblastová leukémia (AML)
 • Akútna bifenotypová leukémia
 • Akútna nediferencovaná leukémia
 • Chronická lymfocytová leukémia (CLL)
 • Chronická myeloidná leukémia (CML)
 • Juvenilná chronická myeloidná leukémia (JCML)
 • Juvenilná myelomonocytová leukémia (JMML)
 • Myelodysplastický syndróm
 • Refraktérna anémia
 • Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi (sideroblastická anémia)
 • Refraktérna anémia s excesom blastov
 • Refraktérna anémia s excesom blastov v transformácii
 • Chronická myelomonocytová leukémia (CMML)
 • Lymfómy
 • Hodgkinov lymfóm
 • Burkittov lymfóm
 • T-bunkový lymfóm
 • Lymfoplazmatický lymfóm
 • Difúzny veľký B-bunkový lymfóm
 • Folikulárny lymfóm
 • Lymfóm z plášťových buniek
 • Kožný T-bunkový lymfóm
 • Plazmablastický lymfóm
 • Anaplastický veľkobunkový lymfóm
 • Waldenströmova makroglobulinémia
 • Anémie
 • Aplastická anémia
 • Fanconiho anémia
 • Vrodená dyserytropoetická anémia
 • Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
 • Kosáčikovitá anémia
 • Beta talasémia major (Cooleyova anémia)
 • Blackfan-Diamondova anémia
 • Čistá aplázia červených krviniek
 • Abnormality krvných doštičiek
 • Amegakaryocytóza/vrodená trombocytopénia
 • Glanzmannova trombasténia
 • Poruchy plazmatických buniek
 • Mnohopočetný myelóm
 • Leukémia z plazmatických buniek
 • Primárna amyloidóza
 • POEMS syndróm
 • Dedičné poruchy imunitného systému
 • Ťažká kombinovaná imunodeficiencia s nedostatkom adenozíndeaminázy (ADA-SCID)
 • X-​viazaná ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
 • Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) s nízkym počtom T a B-lymfocytov
 • Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) s nízkym alebo normálnym počtov B-lymfocytov
 • Omennov syndróm
 • Kostmannov syndróm (závažná vrodená neutropénia)
 • Myelokatexia
 • Ataxia-Telangiectasia (Louis-Barovej syndróm)
 • Syndróm nahých lymfocytov
 • Bežná variabilná imunodeficiencia
 • DiGeorgeov syndróm
 • Hemofagocytová lymfohistiocytóza
 • Deficit adhézie leukocytov
 • X viazaný lymfoproliferatívny syndróm (náchylnosť na vírus Epstein-Barr)
 • Wiskottov-Aldrichov syndróm
 • IPEX syndróm
 • Retikulárna dysgenéza ​
 • Získané poruchy imunitného systému
 • Systémová skleróza
 • Skleróza multiplex
 • Reumatoidná artritída
 • Systémový lupus erythematosus
 • Polymyozitída – dermatomyozitída
 • Dedičné choroby postihujúce kostnú dreň
 • Pearsonov syndróm
 • Shwachman-Diamondov syndróm
 • Systémová mastocytóza
 • Myeloproliferatívne poruchy
 • Akútna myelofibróza
 • Agnogénna myeloidná metaplázia (myelofibróza)
 • Polycytémia vera
 • Esenciálna trombocytémia
 • Fagocytárne poruchy
 • Chediak-Higashiho syndróm
 • Chronická granulomatóza
 • Metabolické poruchy
 • Hurlerov syndróm (MPS-IH)
 • Scheieho syndróm (MPS-IS)
 • Hunterov syndróm (MPS-II)
 • Sanfilippov syndróm (MPS-III)
 • Morquioov syndróm (MPS-IV)
 • Maroteaux-Lamyho syndróm (MPS-VI)
 • Slyov syndróm (MPS-VII) (nedostatok beta-glukuronidázy)
 • Mukolipidóza II (I-bunková choroba)
 • Adrenoleukodystrofia (ALD)
 • Krabbeho choroba (leukodystrofia s globoidnými bunkami)
 • Metachromatická leukodystrofia
 • Pelizaeus-Merzbacherova choroba
 • Niemann-Pickova choroba
 • Gaucherova choroba
 • Tay-Sachsova choroba
 • Sandhoffova choroba
 • Wolmanova choroba
 • Lesch-Nyhanov syndróm
 • Osteopetróza
 • Erytropoetická porfýria (Guntherova choroba)
 • Solídne nádory
 • Neuroblastóm
 • Meduloblastóm
 • Retinoblastóm
 • Nádor zárodočných buniek
 • Ewingov sarkóm
 • Sarkóm mäkkých tkanív
 • Wilmov nádor
 • Osteosarkóm
 • Choroba z ožiarenia

  Zdroje: https://parentsguidecordblood.org/en/diseases#standard, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26256941/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002489/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5771710/.

  dieta sa hra

  Transplantácia vlastnej pupočníkovej krvi – autológna (darcom aj príjemcom je ten istý človek)

  Transplantácia vlastných krvotvorných kmeňových buniek znamená, že lekári použijú pupočníkovú krv na liečbu dieťaťa, ktorému bola odobraná pri pôrode, a to kedykoľvek počas celého jeho života. Pacient si teda „sám daruje svoje bunky“. Veľkou výhodou je, že telo a pupočníková krv proti sebe nebojujú, a preto nenastávajú po transplantácii komplikácie, čo sa môže stať v prípade použitia buniek od iného človeka.

  Vlastná pupočníková krv sa môže použiť pri liečbe v prípadoch, kde sa štandardne používa vlastná kostná dreň alebo periférna krv. Potrebu liečby vlastnými krvotvornými kmeňovými bunkami aj určenie ich zdroja stanovuje ošetrujúci lekár v spolupráci s transplantačnou komisiou.

  Vlastná pupočníková krv dieťaťa bola doteraz použitá na transplantáciu pri ochoreniach: získaná aplastická anémia, neuroblastóm, akútna lymfoblastová leukémia, meduloblastóm, retinoblastóm, myelodysplastický syndróm a iné nádorové ochorenia. Vlastnú pupočníkovú krv však možno využiť aj na liečbu iných ochorení.

  Hoci má vlastná pupočníková krv veľa výhod, niekedy je nutné využiť na liečbu pupočníkovú krv od súrodenca alebo cudzieho darcu. Ide predovšetkým o prípady, keď je ochorenie podmienené geneticky, a vlastná pupočníková krv by teda nebola vhodným riešením.

  Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné nielen v detskom veku, ale aj v dospelosti. S vekom pravdepodobnosť jej využitia narastá, pretože sa zvyšuje výskyt ochorení, pri liečbe ktorých sa využívajú vlastné krvotvorné kmeňové bunky. Transplantácií vlastných buniek sa dnes robí viac ako transplantácií buniek od darcu. Celosvetovo je pomer cca 60 : 40 v prospech vlastných buniek. Je pravdepodobné, že so stále stúpajúcim počtom detí, ktoré majú uchovanú pupočníkovú krv na vlastné použitie (v súčasnosti sa v Európe a Amerike odhaduje tento počet na 2,5 milióna) v rodinných bankách pupočníkovej krvi, bude narastať aj počet jej využití na liečbu. Potenciál vlastnej pupočníkovej krvi môžu dnes využiť len nedávno narodené deti, pretože rodinné banky pupočníkovej krvi existujú necelé dve desaťročia. Pravdepodobnosť využitia bude stúpať aj vďaka početným klinickým štúdiám a stále sa rozširujúcemu počtu diagnóz, liečiteľných vlastnou pupočníkovou krvou.

  Transplantácia pupočníkovej krvi od súrodenca – alogénna súrodenecká

  surodenecPupočníková krv môže byť použitá aj na liečbu chorého súrodenca. V porovnaní s podaním pupočníkovej krvi od celkom cudzieho darcu majú súrodenecké transplantácie lepšie výsledky a nižšie riziko závažných komplikácií po transplantácii. Jedným z dôležitých ukazovateľov, či bude možné transplantovať pupočníkovú krv od súrodenca, je zhoda HLA znakov. V súčasnosti môže byť táto pupočníková krv použitá:

  1. pre súrodencov dieťaťa, ktorému bola pupočníková krv odobraná, v prípade plnej kompatibility (štatisticky cca. 25% súrodencov, čo je veľkou výhodou oproti veľmi nízkej pravdepodobnosti zhody HLA znakov v prípade vyhľadávania anonymného darcu) ako ideálny zdroj s cieľom transplantácie medzi dvomi jedincami,
  2. pre súrodencov dieťaťa v prípade haploidentity (ďalšie 2 štvrtiny súrodencov), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
  3. pre matku dieťaťa (haploidentická transplantácia so zdieľaním NIMA), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
  4. pre otca dieťaťa (haploidentická transplantácia), ak nie je k dispozícii vhodnejší darca,
  5. pre ďalších príbuzných (za osobitných okolností by pupočníková krv mohla byt použitá na haploidentickú transplantáciu pre vzdialenejších príbuzných).

  Haploidentické transplantácie sú veľmi náročné na prácu transplantačného tímu. Lídrami v tomto type transplantácií sú transplantačné centrá v USA a Nemecku.

  Ak je starší súrodenec chorý a matka je práve tehotná, lekári môžu odporučiť odber pupočníkovej krvi pre potrebu súrodenca. V takom prípade rodičia nehradia náklady za odber, spracovanie ani uskladnenie pupočníkovej krvi. Viac o bezplatnom odbere pre chorého súrodenca.

  Transplantácia pupočníkovej krvi od darcu – alogénna nepríbuzenská

  Niektorí rodičia sa rozhodnú, že pupočníkovú krv nedajú uchovať pre potreby svojej rodiny. Darujú ju do registra darcov, kde je k dispozícii potenciálnym príjemcom z celého sveta. V takom prípade môžu zachrániť život cudzieho človeka. Musia si však byť vedomí toho, že darovaním pupočníkovej krvi strácajú nárok na jej využitie v čase potreby.

  Pupočníková krv z registra darcov sa využíva najmä na liečbu leukémií u detí a dospelých či genetických porúch krvotvorby a metabolizmu u detských pacientov.  Viac o registri darcov a podmienkach darovania pupočníkovej krvi nájdete na stránke Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek (www.eurocord.sk).

  Pupočníková krv či iné zdroje krvotvorných kmeňových buniek boli použité pri liečbe nasledujúcich ochorení

   
  pupočníková krv
  iný zdroj krvotvorných kmeňových buniek
  ochorenie/skupina ochorení
  vlastná (autológna)
  od súrodenca alebo iného darcu (alogénna)
  vlastné (autológne)
  od súrodenca alebo iného darcu (alogénne)
  Onkologické ochorenia (nehematologické)
  Neuroblastóm áno exp áno exp
  Nádory mozgu áno4 exp áno exp
  Ewingov sarkóm áno exp áno exp
  Iné solídne nádory áno exp áno exp
  Myeloproliferatívne ochorenia
  Lymfómy áno áno3 áno áno3
  Mnohopočetný myelóm áno áno3 áno áno3
  Myelodysplastický syndróm áno1 áno4 nie áno
  Poruchy tvorby červených krviniek
  Získané (aplastická anémia) áno áno4 nie áno
  Vrodené (Fanconiho anémia) nie áno nie áno
  Akútne leukémie
  Akútna lymfoblastová leukémia áno1, 2 áno4 áno1 áno
  Akútna myeloblastová leukémia áno1 áno4 áno1 áno
  Chronické leukémie
  Chronická lymfatická leukémia áno3 áno3 áno3 áno3
  Chronická myelocytová leukémia exp áno3, 4 exp áno3
  Fagocytárne poruchy nie áno nie áno
  Dedičné metabolické poruchy
  Leukodystrofie nie áno4 nie áno
  Mukopolysacharidózy nie áno nie áno
  Dedičné poruchy erytrocytov
  Blackfanova-Diamondova anémia nie áno4 nie áno
  Kosáčikovitá anémia ap. nie áno nie áno
  Vrodené poruchy imunitného systému (SCID) nie áno4 nie áno
  Iné dedičné ochorenia nie áno nie áno
  Autoimunitné ochorenia áno exp áno exp

  Poznámky:

   1. Iba pri nízkorizikových podtypoch tohto ochorenia, pri vysoko rizikových podtypoch by boli uprednostnené krvotvorné bunky
    od súrodenca alebo iného kompatibilného darcu, ak by boli k dispozícii.
   2. Pri ALL bola úspešne použitá aj autológna pupočníková krv.
   3. Iba pri vysokorizikových podtypoch ochorenia.
   4. Pri tomto ochorení bola použitá pupočníková krv spracovaná odborníkmi Cord Blood Center Group.                                            exp. = experimentálne použitie, štandardne sa neodporúča.

  Referencie k ochoreniam:

  Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
  Nezáväzná online registrácia tu.

  /* Pôvodné */