sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „LETNÁ SÚŤAŽ“

Článok I
Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v  súťaži „Letná súťaž“, splnením ustanovení ktorých je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži (ďalej len „Pravidlá Súťaže“).

1./ Organizátorom súťaže je Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., IČO: 31 771 165, so sídlom: Dúbravská cesta 9, Bratislava 841 04; Kontaktná adresa: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava (ďalej len „Organizátor“).

2./ Súťaž pod názvom „Letná súťaž“, sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 1. júla 2013 do 31. augusta 2013 (ďalej len „Súťaž“).

3./ Účastníkom Súťaže sa môže stať každá tehotná žena, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občianka SR, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník“)

 

Článok II.
Pravidlá Súťaže

Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:

1./ Súťaže sa môže zúčastniť každá tehotná žena, ktorá si objednala odber pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka v termíne od 1. júla do 31. augusta 2013 a podpísaná zmluva na odber pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka bola doručená na kontaktnú adresu spoločnosti uvedenú v článku I bod 1. do 31. augusta 2013 vrátane.

2./ Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať nasledovné výhry (ďalej len „Výhra“):

 • 6x odber pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka podľa typu produktu uvedeného v podpísanej zmluve na odber pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka za cenu 1 € (ďalej len „Hlavná výhra“)
 • 50x monitorovacia podložka dychu dieťaťa (ďalej len „Ďalšie výhry“)
 • 100x kniha „Zázrak menom dieťa“ (ďalej len „Ďalšie výhry“)

3./ Žrebovanie výhercov sa uskutoční dvakrát, v dňoch 5. augusta 2013 a 5. septembra 2013 nasledovne:

 • 5. augusta 2013/ žrebovanie zo všetkých podpísaných zmlúv na odber pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka doručených na kontaktnú adresu Organizátora do 31. júla  2013 o nasledovné výhry: 3x Hlavná výhra, 25x monitorovacia podložka dychu dieťaťa a 50x kniha „Zázrak menom dieťa“
 • 5. septembra 2013/ žrebovanie zo všetkých podpísaných zmlúv na odber pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka doručených na kontaktnú adresu Organizátora do 31. augusta 2013 o nasledovné výhry: 3x Hlavná výhra, 25x monitorovacia podložka dychu dieťaťa a 50x kniha „Zázrak menom dieťa“

Zoznam všetkých výhercov v Súťaži bude uverejnený na webovej stránke Súťaže https://cordbloodcenter.sk/letna-sutaz/ za mesiac júl dňa 9. augusta 2013 a za mesiace júl a august dňa 9. septembra 2013.

4./ Výhercovia Súťaže budú o Hlavnej výhre  bezodkladne informovaní telefonicky. V prípade, že sa nepodarí výhercu kontaktovať telefonicky, bude mu oznámenie o výhre oznámené aj prostredníctvom sms správy. Výhercovi Hlavnej ceny bude následne zaslaný Dodatok k Zmluve o odbere pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka za cenu 1 €. V prípade zrealizovanej zálohovej platby mu táto bude vrátená na účet, ktorý uvedie pri  telefonickom informovaní o Hlavnej výhre a to do 30 dní od informovania. Účastníci súhlasia, aby v prípade ich vyžrebovania boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v Zmluve o odbere pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka.

5./ Nárok na Ďalšie výhry v súťaži má Účastník Súťaže v prípade ak došlo:

 • k realizácii odberu pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka pri pôrode;
 • Ø k úhrade všetkých faktúr odoslaných klientovi po pôrode spolu s  Výsledkami spracovania pupočníkovej krvi a/ alebo tkaniva pupočníka.

6./ Účastníci Súťaže súhlasia, aby v prípade Výhry boli zverejnení v Zozname výhercov na webovej stránke Organizátora a v ďalších komunikačných nosičoch Organizátora a to v rozsahu: Meno a Priezvisko, Mesto, Výhra.

 

Článok III.
Práva a povinnosti Organizátora

1./ Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, či Súťaž ukončiť v priebehu jej trvania. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov  nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa jeho vyžrebovania) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.

 2./ Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom  Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry.

3./ Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center, s.r.o., Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, o.z. a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právo na Výhru, Výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

4./Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.  

 

     Článok IV.
Osobné údaje

1./ Vstupom do Súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.

 2./ Zapojením sa do Súťaže dáva každá osoba súhlas v súlade s § 7 a nasl. zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosti Cord Blood Center, s.r.o., a Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek, o.z. (ďalej len“ Prevádzkovatelia“), na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu:  i) meno a priezvisko, ii) telefónne číslo, iii)  predpokladaný termín pôrodu a iv) E-mailová adresa pre marketingové účely.  Udelené súhlasy Účastníkov Súťaže sú udelené na vopred neurčenú dobu.

3./ Spoločnosť Cord Blood Center, s.r.o. a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., prehlasujú, že osobné údaje uvedené v Zmluve použije len k vyššie uvedenému účelu. Účastník ako Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi Prevádzkovateľom.

 

Poučenie:

 • Udelený súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať listom doručeným na adresu  Organizátora uvedeného v bode 1 týchto Pravidiel Súťaže alebo emailom doručeným na adresu info@cordbloodcenter.sk
 • Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné a Prevádzkovatelia nemajú právny nárok na ich získavanie
 • Účastník má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti
 • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov Účastníka, budú tieto zlikvidované

4./ Výhry tejto Súťaže sú neprenosné a nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.