sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „Mesiac pupočníkovej krvi“ 2018

Úplné pravidlá súťaže

„Mesiac pupočníkovej krvi“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Mesiac pupočníkovej krvi“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne mu inak komunikované. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Organizátorom Súťaže je: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, občianske združenie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31 771 165 registrované v evidencii Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, Vložka č. VVS/1-900/90-12506 (ďalej len „Organizátor“).
 2. Doba a miesto konania Súťaže: Súťaž prebieha v termíne od 6.10.2018 do 31.10.2018 vrátane, na území Slovenskej republiky (ďalej len „Doba konania súťaže“).
 3. Účasť v Súťaži: Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník súťaže“) sa môže stať každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občan SR, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel.
 4. Pravidlá Súťaže: Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:
  1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá sa zaregistrovala prostredníctvom webového registračného formulára uverejnenom na web stránke https://www.cordbloodcenter.sk/mam-zaujem-o-odber/ (ďalej len „Registračný formulár“) a to v nasledovnom rozsahu poskytnutých osobných údajov:
   • Údaje o matke (meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia matky)
   • Pôrod a odber (predpokladaná pôrodnica, pôrodník, Už som v minulosti využila vaše služby, mám viacpočetné tehotenstvo, typ odberu, spôsob platby)
   • Údaje o partnerovi (meno, priezvisko, telefónne číslo)
   • Ako ste sa o nás dozvedeli (vybrať možnosť)
   • Poznámka/otázka (ak nutné)
   • Súhlas pravidlami ochrany súkromia (Áno – Nie).
  2. Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať zadarmo: Rastúcu stoličku Nomi s lehátkom pre bábätká, Baby šatku JPMBB Original a knihu „Zázrak menom dieťa“ alebo kozmetickú sadu Sophie La Girafe Baby (ďalej len „Výhry“).
  3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 05.11.2018, a to na Facebook stránke https://www.facebook.com/CordBloodCenterSlovensko/. Zoznam výhercov v Súťaži bude uverejnený na Facebook stránke https://www.facebook.com/CordBloodCenterSlovensko/.
  4. Výhercovia Súťaže budú o výhre bezodkladne informovaní telefonicky. Účastníci súhlasia, aby v prípade ich vyžrebovania boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári.
 5. Výhercovia Súťaže a Výhry v Súťaži: Výhercami Súťaže sa stanú vyžrebovaní Účastníci Súťaže (ďalej len „Výherca Súťaže“). Celkový počet vyžrebovaných Výhercov Súťaže je stanovený na 3.
  • Výherca Súťaže na prvom mieste získa hlavnú výhru v Súťaži, ktorou je: Rastúca stolička Nomi s lehátkom pre bábätká.
  • Výherca na druhom mieste získa v Súťaži nasledovnú výhru: Baby šatka JPMBB Original a kniha „Zázrak menom dieťa“.
  • Výherca na treťom mieste získa v Súťaži nasledovnú výhru: Kozmetická sada Sophie La Girafe Baby.
  • Vyhodnotenie Súťaže bude 5.11.2018 uverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/CordBloodCenterSlovensko/.
 6. Práva a povinnosti Organizátora:
  1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, či Súťaž ukončiť v priebehu jej trvania. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa jeho vyžrebovania) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.
  2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s účasťou v Súťaži.
  3. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry.
  4. Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.
  5. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center, Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právo na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.
  6. Výhry tejto Súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.
 7. Osobné údaje
  1. Vstupom do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.
  2. Zapojením sa do súťaže dáva každá osoba súhlas v súlade s § 11 a nasl. zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosti Cord Blood Center, a Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek (ďalej len“ Prevádzkovatelia“), na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu vyššie uvedenom. Udelené súhlasy Účastníkov Súťaže sú udelené na vopred neurčenú dobu.
  3. Účasťou v Súťaži udeľuje Účastník Súťaže súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať tieto údaje Účastníka súťaže najmä na účely realizácie Súťaže, jej prezentácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie Organizátora a jej produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie voči jednému z oprávnených subjektov nie je súčasne účinné aj voči ostatným subjektom. Oprávnené subjekty smú spracúvať tieto údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 20 a sú v zákona o ochrane osobných údajov. Údaje Účastníka súťaže je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlas aj na využívanie iných jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

Poučenie:

 • Udelený súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať listom doručeným na adresu Organizátora uvedeného v bode 1 týchto Pravidiel Súťaže alebo emailom doručeným na adresu info@cordbloodcenter.sk
 • Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné a Prevádzkovatelia nemajú právny nárok na ich získavanie
 • Účastník má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti
 • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov Účastníka, budú tieto zlikvidované.
/* Pôvodné */