sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „Vianočná pohľadnica“ 2018

Úplné pravidlá súťaže
„Vianočná pohľadnica“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vianočná pohľadnica“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne mu inak komunikované. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

  1. Organizátorom Súťaže je: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, občianske združenie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31 771 165 registrované v evidencii Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, Vložka č. VVS/1-900/90-12506 (ďalej len „Organizátor“).
  2. Doba a miesto konania Súťaže: Súťaž prebieha v termíne od 13.11.2018 do 7.12.2018 vrátane, na území Slovenskej republiky (ďalej len „Doba konania súťaže“). Súťažné obrázky a Facebook Súťažné obrázky možno do Súťaže zasielať /postovať do 7.12.2018 vrátane (ďalej len „Doba zasielania Súťažných obrázkov“).
  3. Účasť v Súťaži (Vytvorenie oficiálnej vianočnej pohľadnice)Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník súťaže“) sa môže stať len fyzická osoba mladšia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, pri narodení ktorej bol v spolupráci s Organizátorom a/alebo spoločnosťou CEPTRA realizovaný odber pupočníkovej krvi (bez ohľadu na to, či bol odber uskutočnený na účely autológnej alebo alogénnej transplantácie) a ktorá v Dobe zasielania Súťažných obrázkov zašle do Súťaže na adresu Cord Blood Center, Gallayova 11, 841 02 Bratislava (ďalej len „Súťažná adresa“) vlastnoručne vyhotovený obrázok Krvinky Malvínky s vianočnou tematikou spolu s vyplneným formulárom sprievodného kupónu (ďalej len „Súťažný obrázok“, „Sprievodný kupón“, ďalej spolu len „Súťažná zásielka“). Účasť v Súťaži vzniká okamihom doručenia Súťažnej zásielky, vyhotovenej v plnom súlade s týmito pravidlami Súťaže, na Súťažnú adresu.
  4. Online účasť v Súťaži (Získanie sympatií fanúšikov Cord Blood Center): Online účastníkom Súťaže (ďalej len „Online účastník súťaže“) sa môže stať len fyzická osoba mladšia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej zákonný zástupca v Dobe zasielania Facebook Súťažných obrázkov postne fotografiu vlastnoručne vyhotoveného obrázka Krvinky Malvínky s vianočnou tematikou (ďalej len „Facebook Súťažný obrázok“) na Facebook stránke CordBloodCenterSlovensko, ktorému budú môcť návštevníci dať hlas – like. Online účasť v Súťaži vzniká okamihom postnutia Facebook Súťažného obrázku.Do online účasti v Súťaži budú zaradené len tie Facebook Súťažné obrázky, ktoré budú v plnom rozsahu spĺňať najmä nasledujúce podmienky:
   1. musia byť vlastnoručne vyhotovené Online Účastníkom súťaže (tzn. detským autorom), bez ďalšej pomoci iných, predovšetkým plnoletých osôb (napr. rodičia, starší súrodenci atď.);
   2. musia byť vyhotovené maximálne vo formáte A4, spôsob vyhotovenia (napr. maľba, kresba atď.) pritom nezohráva význam;
   3. musia byť tematicky venované vianočným sviatkom a obdobiu Vianoc a taktiež vyobrazeniu Krvinky Malvínky;
   4. musia byť poskytnuté v kvalite umožňujúcej ich uverejnenie na Facebook stránke súťaže;
   5. nesmú v žiadnom prípade zachytávať činnosti akokoľvek nebezpečné a/alebo ohrozujúce život alebo zdravie, alebo na ne nabádať;
   6. nesmú porušovať a/alebo nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov či právom chránených záujmov tretích osôb;
   7. musia byť v plnom súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

   Zákonný zástupca vyjadruje v plnom rozsahu súhlas s Online účasťou Online Účastníka súťaže v Súťaži, s pravidlami Súťaže ako aj súhlas v zmysle bodov 14. až 20. týchto pravidiel Súťaže, týkajúci sa tak Online Účastníka súťaže ako aj jeho zákonného zástupcu.

   Do online účasti Súťaže nebudú zaradené tie Facebook Súťažné obrázky, ktoré nebudú spĺňať vyššie stanovené požiadavky a/alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky Online účasti v Súťaži. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, resp. vymazať zo Súťaže tie Facebook Súťažné obrázky, ktorých uverejnením a/alebo šírením by mohli byť ohrozené alebo porušené zákonné alebo zmluvné povinnosti Organizátora, alebo ktorých uverejnenie a/alebo šírenie by bolo v rozpore so záujmami Organizátora.

  5. Súťažná zásielka: Súťažnú zásielku tvorí Súťažný obrázok, teda obrázok Krvinky Malvínky s vianočnou tematikou vlastnoručne vyhotovený Účastníkom súťaže ako aj riadne, úplne a pravdivo vyplnený Sprievodný kupón.Do Súťaže budú zaradené len tie Súťažné obrázky, ktoré budú v plnom rozsahu spĺňať najmä nasledujúce podmienky:
   1. musia byť vlastnoručne vyhotovené Účastníkom súťaže (tzn. detským autorom), bez ďalšej pomoci iných, predovšetkým plnoletých osôb (napr. rodičia, starší súrodenci atď.);
   2.  musia byť vyhotovené maximálne vo formáte A4, spôsob vyhotovenia (napr. maľba, kresba atď.) pritom nezohráva význam;
   3. musia byť tematicky venované vianočným sviatkom a obdobiu Vianoc a taktiež vyobrazeniu Krvinky Malvínky;
   4. musia byť poskytnuté v kvalite umožňujúcej ich uverejnenie na Stránkach súťaže, prípadne na Výhernej pohľadnici;
   5. nesmú v žiadnom prípade zachytávať činnosti akokoľvek nebezpečné a/alebo ohrozujúce život alebo zdravie, alebo na ne nabádať;
   6. nesmú porušovať a/alebo nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov či právom chránených záujmov tretích osôb;
   7. musia byť v plnom súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

   Sprievodný kupón musí byť do Súťaže zaslaný súčasne so Súťažným obrázkom. Formulár sprievodného kupónu bude počas Doby zasielania Súťažných obrázkov k dispozícii na vytlačenie v elektronickej podobe na internetových stránkach www.cordbloodcenter.sk.

   Pre vznik účasti v Súťaži je nevyhnutné, aby Sprievodný kupón bol vyplnený riadne, úplne a pravdivo, a aby obsahoval okrem iného aj číslo zmluvy na základe ktorej bol uskutočnený odber a následné uskladnenie pupočníkovej krvi Účastníka súťaže (v prípade odberu na účely autológnej transplantácie) alebo údaj o mene matky Účastníka súťaže a dátume jej narodenia (v prípade odberu na účely alogénnej transplantácie).

   Sprievodný kupón musí zároveň obsahovať aj podpis zákonného zástupcu Účastníka súťaže, ktorým zákonný zástupca vyjadruje v plnom rozsahu súhlas s účasťou Účastníka súťaže v Súťaži, s pravidlami Súťaže ako aj súhlas v zmysle bodov 14. až 20. týchto pravidiel Súťaže, týkajúci sa tak Účastníka súťaže ako aj jeho zákonného zástupcu.

   Do Súťaže nebudú zaradené tie Súťažné obrázky, ktoré nebudú spĺňať vyššie stanovené požiadavky na Súťažnú zásielku a/alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, alebo zo Súťaže vyradiť tie Súťažné obrázky, ktorých uverejnením a/alebo šírením by mohli byť ohrozené alebo porušené zákonné alebo zmluvné povinnosti Organizátora, alebo ktorých uverejnenie a/alebo šírenie by bolo v rozpore so záujmami Organizátora.

  6. Podstata Súťaže, Výherca súťaže a výhry v Súťaži: Podstata Súťaže spočíva v zasielaní:
   1. Súťažných zásielok na Súťažnú adresu, ich následnom uverejňovaní na webových a facebookových stránkach Cord Blood Center (ďalej len „Stránky súťaže“), taktiež na nástenkách v zariadeniach Domova Jesene života, Dúbravka, a/alebo
   2. postnutí Facebook Súťažného obrázka na Facebook CordBloodCenterSlovensko a taktiež ich následnom hodnotení návštevníkmi Facebook Stránok súťaže. Títo môžu udeliť z ich pohľadu najkrajšiemu Súťažnému obrázku hlas – like.

Zaslané Súťažné obrázky, doručené do Súťaže do 7.12.2018 vrátane, budú naraz alebo postupne uverejňované na Stránkach súťaže uverejnené v období od 13.11.2018.

Výherca súťaže získava hlavnú výhru v Súťaži, ktorou je: 20 ks vytlačených pohľadníc s výherným obrázkom a uvedeným menom a vekom autora + 1x poukážka na nákup hračiek v hodnote 30,- EUR + maľovanka Malvínka a jej kamaráti + drevená hračka Malvínka + tričko Malvínka na vyfarbenie + taška textilná + striekačkové pero + nálepka na auto.

Výhercom v Súťaži sa stane Účastník súťaže, ktorého Súťažný obrázok vyhodnotíme ako najkrajší spomedzi všetkých (ďalej len „Výherca súťaže“, „Výherný súťažný obrázok“).

Vyhodnotenie Výherného súťažného obrázka prebehne dňa 8.12.2018 a bude uverejnené na facebookovej stránke a stránke www.cordbloodcenter.sk.

Facebook Súťažné obrázky budú môcť byť hodnotené na Facebook stránke CordBloodCenterSlovensko v dobe od 13.11.2018 do 7.12.2018 vrátane. Tieto Facebook Súťažné obrázky budú môcť hodnotiť návštevníci tejto stránky.

Výhercami Online účasti v Súťaži sa stane päť (5) Online účastníkov súťaže, ktorých Facebook Súťažný obrázok získajú najvyššie počty hlasov – likov (ďalej len „Online Výhercovia súťaže“, „Online Výherné súťažné obrázky“).

Online Výhercovia súťaže získajú každý výhru v Súťaži, ktorou je: 1x poukážka na nákup hračiek v hodnote 10,- EUR + maľovanka Malvínka + drevená hračka Malvínka + tričko Malvínka na vyfarbenie + taška textilná + striekačkové pero + nálepka na auto.

Vyhodnotenie hlasov – likov bude uverejnené na Facebook stránke CordBloodCenterSlovensko a stránke www.cordbloodcenter.sk dňa 8.12.2018.

7. Ďalšie použitie Súťažných obrázkov: Súťažné obrázky doručené do Súťaže v plnom súlade s týmito pravidlami Súťaže budú, prinajmenšom po Dobu konania súťaže vrátane jej vyhodnotenia uverejnené na facebook stránke CordBloodCenterSlovensko, stránke www.cordbloodcenter.sk a taktiež na nástenkách Domova Jeseň života.

Výherný súťažný obrázok určený Organizátorom bude po vyhodnotení Súťaže spracovaný do podoby oficiálnej vianočnej pohľadnice Organizátora (a to tak v elektronickej ako aj papierovej podobe), ktorá bude následne používaná predovšetkým na marketingové účely týchto subjektov. Organizátor si vyhradzuje právo určiť Súťažný obrázok, ktorý bude spracovaný do podoby oficiálnej vianočnej pohľadnice Organizátora.

8. Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia doručených Súťažných zásielok. Do Súťaže nebudú zaradené Súťažné zásielky, ktoré nebudú spĺňať všetky stanovené podmienky Súťaže alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti na Súťaži.

9. Organizátor nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie Súťažných zásielok, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace s účasťou v Súťaži /Online účasťou v Súťaži.

10. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka /Online účastníka súťaže zo Súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že Účastník /Online účastník súťaže dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie Účastníka /Online účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.

11. Účasťou /Online účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník /Online účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

12. Účasť /Online účasť v Súťaži ani výhry v Súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.

13. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

14. V prípade rozporu medzi pravidlami Súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel Súťaže, platí znenie týchto pravidiel.

15. Zaslaním Súťažnej zásielky /postnutím Facebook súťažného obrázka do Súťaže udeľuje Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom Organizátorovi výslovný súhlas s tým, že Organizátor sú oprávnení okrem iného najmä za účelom realizácie a propagácie Súťaže, jej výsledkov alebo propagácie Organizátora a nim poskytovaných produktov a služieb, bezplatne použiť meno, podobizeň, obrazové a zvukové záznamy a ďalšie zložky osobnostných práv Účastníka /Online účastníka súťaže, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch a to po dobu piatich rokov po skončení Súťaže.

16. Zaslaním Súťažnej zásielky / postnutím Facebook súťažného obrázka do Súťaže udeľuje Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom Organizátorovi výhradný súhlas na použitie všetkých v Súťažnej zásielke zaslaných Súťažných obrázkov /Facebook súťažného obrázka prípadne ich častí (ďalej len „Dielo“) spôsobom podľa uváženia Organizátora. V zmysle uvedeného je Organizátor oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu Diela, zaradenie Diela do súborného diela, verejné vystavenie Diela, verejné vykonanie Diela, verejný prenos Diela. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne ako výhradná licencia, bez územného alebo vecného obmedzenia, na dobu autorsko-právnej ochrany diela. Organizátor je oprávnený v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je oprávnený Dielo sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom vo vzťahu k svojmu Dielu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto licenciu využiť.

17. V prípade, ak má ktorýkoľvek Súťažný obrázok /Facebook súťažný obrázok alebo jeho časť charakter záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca, Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom udeľuje zaslaním Súťažnej zásielky /postnutím Facebook súťažného obrázka do Súťaže Organizátorovi výhradnú licenciu na jeho použitie. Organizátor je oprávnený najmä na vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu, verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne ako výhradná licencia, bez územného alebo vecného obmedzenia, na dobu autorsko-právnej ochrany diela. Organizátor je oprávnený v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je oprávnený záznam umeleckého výkonu sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom vo vzťahu k svojmu umeleckému výkonu a jeho záznamu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto licenciu využiť.

18. Účasťou /Online účasťou v Súťaži udeľuje Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlas na spracúvanie všetkých poskytnutých osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom pre súťaž a následné kontaktovanie výhercu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu 1 roku a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať dostupných alebo prostredníctvom kontaktovania Zodpovednej osoby podľa platných ustanovení zákon o ochrane osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie voči jednému z oprávnených subjektov nie je súčasne účinné aj voči ostatným subjektom. Oprávnené subjekty smú spracúvať tieto údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník /Online účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje Účastníka /Online účastník súťaže je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlas aj na využívanie iných jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

19. Účasťou /Online účasťou v Súťaži Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom výslovne potvrdzuje, že zaslaním Súťažnej zásielky /postnutím Facebook súťažného obrázka do Súťaže neboli porušené práva a oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 a súv. Občianskeho zákonníka predchádzajúcim súhlasom všetkých osôb zachytených na Súťažných obrázkoch, najmä súhlasom s vyhotovením a použitím ich mena, podobizne, obrazových záznamov a ďalších zložiek osobnostných práv týkajúcich sa ich osoby alebo iných ich prejavov osobnej povahy. Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom ďalej výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má ktorýkoľvek Súťažný obrázok /Facebook súťažný obrázok alebo jeho časť charakter záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca alebo charakter záznamu iného prejavu chráneného v zmysle Autorského zákona, vykonávaného inou osobou než Účastníkom /Online účastníkom súťaže, disponuje Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlasom danej osoby (napr. výkonného umelca) v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých súhlasov v zmysle týchto pravidiel. Ak má táto osoba menej ako 18 rokov (alebo nemá plnú spôsobilosť na právne úkony z iného dôvodu), Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom vyššie uvedeným spôsobom potvrdzuje, že disponuje aj súhlasom zákonného zástupcu danej osoby v potrebnom rozsahu.

20. Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so Súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Avšak v prípade, ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka /Online účastníka súťaže v ktorého mene koná jeho zákonný zástupca, resp. v dôsledku absencie súhlasov, ktorých udelenie mal tento v zmysle pravidiel Súťaže zabezpečiť, vznikne Organizátorovi alebo zúčastneným subjektom akákoľvek ujma, je ju Účastník /Online účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom povinný v plnom rozsahu nahradiť.

21. Vzhľadom na skutočnosť, že Účastníkom /Online účastníkom súťaže je osoba mladšia ako 18 rokov sa má za to, že Účastník /Online účastník súťaže sa Súťaže zúčastňuje s výslovným predchádzajúcim súhlasom jeho zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je povinný pripojiť svoj podpis na Sprievodný kupón, ktorým vyjadruje v plnom rozsahu súhlas s účasťou Účastníka súťaže v Súťaži, s pravidlami Súťaže ako aj súhlasy v zmysle bodov 14. až 20. týchto pravidiel Súťaže. Zákonný zástupca postujúci Facebook súťažný obrázok vyjadruje priamo postnutím v plnom rozsahu svoj súhlas s Online účasťou Online Účastníka súťaže v Súťaži, s pravidlami Súťaže ako aj súhlasy v zmysle bodov 14. až 19. týchto pravidiel Súťaže.

22. Úplné pravidlá Súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk.

 

 

/* Pôvodné */