sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Podmienky ochrany súkromia

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ je spoločnosť podnikajúca v oblasti služieb odberu, spracovania a skladovania pupočníkovej a/alebo placentárnej krvi a/alebo tkaniva pupočníka a/alebo placenty na základe povolenia vydaného inštitúciou Swissmedic Švajčiarsky inštitút pre terapeutické výrobky dňa 15.1.2019.

V súvislosti s poskytovaním našich služieb spracúvame osobné údaje potenciálnych zákazníkov a zákazníkov. V súvislosti s našou činnosťou spracúvame aj osobné údaje iných osôb ako sú napr. naši dodávatelia resp. ich kontaktné osoby, zamestnanci, účastníci spotrebiteľských súťaží, záujemcovia o benefit.

Osobné údaje získavame najmä od dotknutých osôb. V určitých prípadoch získavame osobné údaje aj z iných zdrojov (napr. od zamestnávateľa dotknutej osoby, ktorý je našim zmluvným partnerom alebo z verejne prístupného registra).

Podľa účelu môže v súvislosti s poskytovaním našich služieb dochádzať najmä k spracúvaniu identifikačných údajov, kontaktných údajov, fakturačných (platobných) údajov, údajov osobitnej kategórie.

Prevádzkovateľ: spoločnosť Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, CHE – 178.669.230 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: telefónne číslo: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Neposkytnutie údajov by mohlo znemožniť plnenie zmluvy.

Neposkytnutie údajov v rámci predzmluvných vzťahov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete v ďalej v tomto dokumente.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba uchovávania ?

 • vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom

Osobné údaje záujemcu o poskytnutie služby/ produktu (potenciálneho zákazníka) na tento účel spracúvame na základe predzmluvných vzťahov (spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Neposkytnutie údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

 • vyhodnotenie splnenia podmienok na poskytnutie služby/ produktu záujemkyni o službu/produkt

V prípade, ak nás dotknutá osoba (záujemkyňa) kontaktuje so žiadosťou o poskytnutie služby (napr. prostredníctvom registračného formulára na odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka/ placenty), budeme na základe jej výslovného súhlasu zisťovať niektoré údaje, ktoré sú dôležité pre poskytnutie požadovanej služby (určenú svojim charakterom len pre tehotné ženy) – ide o údaje súvisiace s tehotenstvom, a to: údaj o predpokladanom termíne pôrodu a údaj o predpokladanej nemocnici (o mieste odberu).

Údaj o nemocnici, v ktorej plánuje záujemkyňa rodiť je dôležitý, pretože nie každá nemocnica je vybavená a možno v nej uskutočniť odber pupočníkovej krvi resp. tkaniva pupočníka/ placenty. Predpokladaný termín pôrodu od záujemkyne žiadame, aby sme vedeli z časového hľadiska zhodnotiť prípravu a včas organizačne zabezpečiť materiálne vybavenie nemocnice, inštruktáž a školenie zdravotníkov.

Údaje osobitnej kategórie (týkajúce sa zdravia – súvisiace s prebiehajúcim tehotenstvom) spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Neposkytnutie týchto údajov môže skomplikovať organizačnú prípravu alebo samotné poskytnutie požadovanej služby.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

 • realizácia zmluvného vzťahu so zákazníkmi

Spracúvanie údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník t.j. rodička a otec dieťaťa). Na tento účel spracúvame aj osobné údaje osobitnej kategórie rodičky – údaje týkajúce sa zdravia, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy. Ako subjekt podnikajúci v tejto oblasti na základe povolenia vydaného Swissmedic Švajčiarsky inštitút pre terapeutické výrobky dňa 15.1.2019, uplatňujeme výnimku zo zákazu spracúvania údajov osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb zdravotnej starostlivosti).

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • evidencia a vybavenie reklamácie

Na tento účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb – spotrebiteľov, ktorí reklamujú produkty/ služby, ktoré sme im dodali/ poskytli. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).

Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie.

 • komunikácia so zákazníkmi (kontaktné údaje)

Právnym základom spracúvania osobných (kontaktných) údajov zákazníka je oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vykonávaní podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

 • preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa v súvislosti so zmluvným vzťahom

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa chrániť práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa a zabrániť vzniku škôd.

Na tento účel môžu byť spracúvané aj osobné údaje osobitnej kategórie (údaje týkajúce sa zdravia), ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu (napr. v súvislosti s preukazovaním riadneho poskytnutia služby, uplatnením reklamácie či zodpovednosti za škodu a pod.), pričom k spracúvaniu dochádza na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov).

Doba uchovávania: do uplynutia prekluzívnych a premlčacích lehôt; v prípade súdneho sporu, exekučného alebo iného konania je súvisiaca dokumentácia uchovávaná 5 rokov od právoplatného skončenia konania resp. od vysporiadania vymáhaného právneho nároku.

 • ochrana oprávnených záujmov a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (call centrum)

Telefonické hovory s call centrom sú zaznamenávané. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa chrániť svoje práva a právom chránené záujmy tým, že vie preukázať riadne spracovanie a vybavenie zaevidovaných telefonických požiadaviek dotknutých osôb a zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb. V zázname hovoru môžu byť uchovávané aj údaje osobitnej kategórie, ktoré poskytla dotknutá osoba (údaje týkajúce sa zdravia napr. dátum predpokladaného pôrodu), ktorých spracúvanie prebieha na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov).

Doba uchovávania:  záznam z uskutočneného hovoru uchovávame 5 rokov.

 • vybavenie požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb (Zákaznícke centrum)

Osobné údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v rozsahu údajov vyplnených dotknutou osobou v príslušnom kontaktnom formulári zverejnenom na našej webovej stránke. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné vybaviť požiadavku.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa alebo na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: osobné údaje sú uchovávané do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu jedného roka.

 • efektívne plnenie zmluvy so zákazníkom poskytnutím kontaktných údajov zákazníka Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek

Prevádzkovateľ zabezpečuje plnenie zmluvy aj prostredníctvom licencovaného subjektu na území Slovenskej republiky, ktorým je občianske združenie – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek je tkanivovým zariadením v zmysle zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov).

Tieto údaje mu poskytujeme na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť efektívne plnenie zákazníckej zmluvy a nevyhnutnú komunikáciu tkanivového zariadenia so zákazníkmi pri plnení zmluvy na území Slovenskej republiky.

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

 • zabezpečenie poskytovania Programu podpory pri autológnej rekonštitúcii hemopoézy aplikáciou vlastných krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi – autológnej transplantácie

Za podmienok dohodnutých v zmluve o skladovaní sa dieťa rodičky stáva účastníkom Programu podpory pri autológnej rekonštitúcii hemopoézy aplikáciou vlastných krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi – autológnej transplantácie (ďalej len „Program podpory“). Všeobecné podmienky Programu podpory, ktoré zákazník akceptoval podpisom zmluvy o skladovaní, definujú Program podpory, podmienky, výhody a plnenia poskytované v rámci účasti v Programe podpory (ide o podporu formou úhrady nákladov za liečbu a nákladov spojených s liečbou do určitej výšky na základe žiadosti o poskytnutie podpory a to za určených podmienok). Poskytovateľom Programu podpory je Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165.

Na tento účel spracúvame údaje o splnení podmienok účasti na Programe podpory. Poskytovateľovi Programu podpory (Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek) poskytneme na tento účel údaje potrebné na identifikáciu účastníka Programu podpory (identifikačné údaje zákazníka, dátum a číslo uzatvorenej zmluvy, informáciu o splnení podmienok pre účasť). Spracúvanie je v tomto prípade potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou (zákazníkom).

Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

 • dojednanie zmluvy a uzatvorenie obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom

Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby (fyzickej osoby – podnikateľa) vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie znemožnilo dojednanie a uzatvorenie zmluvy.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy s dotknutou osobou, najviac však 1 rok.

 • plnenie zmlúv s dodávateľmi (uskutočnenie platby, dodanie diela/ služby/ produktu)

Právnym základom sú zmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby v rámci zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie znemožnilo plnenie zmluvy.

Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov

Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (právnickej osoby) ako aj údaje zamestnancov zmluvných partnerov, ktorých údaje sú uvedené v uzatvorených zmluvách resp. v návrhoch týchto zmlúv ako aj údaje zamestnancov, ktoré nám poskytne na tento účel zmluvný partner v súlade s ust. § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto právnom základe (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.

 • obchodná komunikácia s dodávateľmi (kontaktné údaje)

Právnym základom spracúvania osobných (kontaktných) údajov kontaktných osôb našich zmluvných partnerov (t.j. osôb oprávnených konať v ich mene resp. ich zamestnancov) je oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať s obchodnými partnermi pri vykonávaní podnikateľských a obchodných aktivít prevádzkovateľa.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto právnom základe (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.

 

 • výberové konanie

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracúvanie údajov je nevyhnutné pre účasť uchádzača vo výberovom konaní ako aj pre vykonanie opatrení pred nástupom do zamestnania. Bez toho nie je možné zúčastniť sa výberového konania ani uzatvoriť pracovnú zmluvu príp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Doba uchovávania: do ukončenia výberového konania.

 • zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Na základe súhlasu dotknutej osoby, budeme osobné údaje uchádzača o zamestnanie uchovávať aj po skončení výberového konania v evidencii uchádzačov o zamestnanie s možnosťou kontaktovania v prípade realizácie ďalších výberových konaní na pracovnú pozíciu, ktorá by zodpovedala jeho kvalifikácii.

Súhlas je dobrovoľný. Bez udelenia súhlasu nemôžeme uchádzača zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa alebo na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: 3 roky.

 • vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona Swiss Code of Obligations Art.957-963b.

Doba uchovávania: 10 rokov.

 • vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Na tento účel spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si uplatnia svoje práva v zmysle GDPR. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 • registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

Spracúvanie sa uskutočňuje v zmysle čl. 89 GDPR v spojení so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť). Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 

 • zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 • zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov

V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

V ostatných prípadoch údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Na e-mailovú adresu,  ktorú nám dotknutá osoba na tento účel poskytla, budeme zasielať e-mailové správy s prezentáciou ponúkaných služieb a akciových ponúk a newslettre. Súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje link na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na tento link.

Doba uchovávania: 5 rokov.

 • organizovanie spotrebiteľských súťaží

Prevádzkovateľ organizuje spotrebuteľské súťaže. Spracúvanie na tento účel sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Spotrebiteľská súťaž sa riadi pravidlami súťaže, ktoré účastník súťaže akceptuje zapojením sa do danej súťaže.

Bez poskytnutia údajov na tento účel, nie je možné sa zapojiť do súťaže. Zapojenie sa do súťaže (udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel) je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com alebo ak bol súhlas získaný inak (napr. telefonicky), tak rovnakou formou akou bol získaný.

Spracúvanie na tento účel zahŕňa získavanie údajov registráciou do súťaže ako aj ďalšie spracúvanie v súlade s podmienkami súťaže, ktoré účastník akceptuje zapojením sa do danej súťaže (napr. telefonické informovanie účastníčky súťaže o priebehu súťaže, overovanie splnenia podmienok súťaže a správnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov, informovanie o výhre a doručenie výhry).

S ohľadom na charakter nami poskytovaných služieb a v nadväznosti na určené podmienky súťaže, spracúvame na tento účel aj údaje osobitnej kategórie – údaj o tehotenstve a v prípade, ak výhra spočíva v poskytnutí služby odberu pupočníkovej krvi/ tkaniva, budeme na tento účel spracúvať údaj o predpokladanom termíne pôrodu. Údaje osobitnej kategórie spracúvame na základe súhlasu a výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

V prípade, ak výhra spočíva v poskytnutí služby odberu pupočníkovej krvi/ tkaniva, budeme na tento účel spracúvať aj údaj o nemocnici, v ktorej plánujete rodiť, pretože nie každá nemocnica je vybavená a možno v nej uskutočniť odber pupočníkovej krvi/ tkaniva. Zoznam nemocníc, v ktorých je možné uskutočniť odber, je v takom prípade priložený k podmienkam súťaže, resp. zverejnený na stránke https://www.cordbloodcenter.sk/odber-a-uskladnenie/nemocnice-poskytujuce-odber.

Doba uchovávania: do skončenia súťaže (ak je určený presný čas skončenia súťaže) alebo 1 rok od začiatku kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol súhlas udelený (ak ide o súťaž s vopred neurčeným časom skončenia súťaže).

 • prezentácia aktivít prevádzkovateľa zverejnením výherkýň súťaže na webe

Na základe súhlasu výherkyne súťaže, zverejnime jej meno, priezvisko a fotografiu na webovej stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach Facebook, Insagram a Youtube (na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril profil).

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný. Bez poskytnutia údajov na tento účel, nezverejníme údaje výherkyne. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na poskytnutie výhry.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Príjemcami údajov sú v tomto prípade návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a užívatelia sociálnych sietí Facebook, Insagram a Youtube.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 týždňov na webovej stránke, 6 mesiacov na stránkach sociálnych sietí.

 • šírenie osvety a informácií o možnostiach využitia pupočníkovej/ého krvi/ tkaniva

Právny základ: súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa informovať zákazníkov o nových možnostiach a nových vedeckých poznatkoch v oblasti využitía pupočníkovej krvi/ tkaniva pupočníka či placenty (ak ide o zákazníka). Informácie poskytujeme telefonicky prostreníctvom nášho call centra alebo organizovaním webinárov.

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase (nejde o zákazníka), dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore), e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

V prípade, ak údaje zákazníka spracúvame na tento účel, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nebudeme spracúvať. Námietky je možné vzniesť telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore), e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok

 • zisťovanie záujmu účastníčky súťaže o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom

Údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby (účastníčky súťaže). Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak nám súhlas neudelíte, nebudeme pracúvať Vaše údaje na tento účel.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore) alebo e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

 • poskytovanie benefitov zákazníkom

V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu poskytnutím výhod motivovať dotknuté osoby k záujmu o ďalšie služby/ produkty ponúkané prevádzkovateľom. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb.

V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania: 1 rok po skončení zmluvného vzťahu.

 • registrácia na využitie benefitu

Spracúvanie na tento účel uskutočňujeme na základe súhlasu dotknutej osoby. Registrácia na využitie benefitu (zľavy na služby) je dobrovoľná. Registrovaním záujmu o využitie benefitu v súlade s podmienkami marketingovej kampane, prejavuje dotknutá osoba svoj záujem o využitie prevádzkovateľom ponúkaného benefitu.

S ohľadom na charakter ponúkaného benefitu (zľava na službu) a nami poskytovaných služieb (služby odberu a skladovania pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka/ placenty) ako aj v nadväznosti na podmienky konkrétnej marketingovej kampane, spracúvame na tento účel aj údaje osobitnej kategórie týkajúce sa zdravia – údaje súvisiace s prebiehajúcim tehotenstvom záujemkyne o benefit. Prostredníctvom registračného formulára získavame údaj o predpokladanom termíne pôrodu, aby sme vedeli z časového hľadiska zhodnotiť či sú splnené podmienky na využitie benefitu a či je možné včas organizačne zabezpečiť prípravu na poskytnutie zľavnenej služby (materiálne vybavenie nemocnice, inštruktáž a školenie zdravotníkov). Údaje osobitnej kategórie spracúvame na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia údajov na uvedený účel, nie je bohužiaľ možné využiť nami ponúkaný benefit.

Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok.

 • kontaktovanie a zisťovanie záujmu o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom

V prípade ak nám dotknutá osoba udelí svoj súhlas, budeme ju kontaktovať v súvislosti s ponukou našich služieb, a zisťovať jej záujem o konkrétnu ponúkanú službu/ produkt. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Dotknuté osoby majú možnosť poskytnúť nám na tento účel svoje údaje a udeliť nám súhlas s ich spracúvaním priamo v gynekologických ambulanciách.

S ohľadom na charakter prevádzkovateľom poskytovaných služieb, spracúvame na tento účel aj údaje osobitnej kategórie – údaj o tehotenstve a údaj o predpokladanom termíne pôrodu/ odberu. Údaje osobitnej kategórie spracúvame na základe súhlasu a výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com alebo písomne doručením na adresu prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: do podpisu zmluvy, resp. najviac však 1 rok

 • poskytnutie e-book-u na webovej stránke prevádzkovateľa

Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia nie je možné zaslať link na stiahnutie e-book „Sprievodca – Tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o dieťa“. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: 5 rokov.

 • telefonické kontaktovanie s individuálnymi ponukami

V prípade, ak zákazníkov, ktorí nám poskytli svoj telefonický kontakt, budeme údaje na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu informovať zákazníkov o ponuke produktov a služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníkov. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať.

V ostatných prípadoch údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ nám svoj súhlas neudelíte resp. ho odvoláte, nebudeme Vás kontaktovať s individuálnymi ponukami.

Doba uchovávania: 5 rokov.

 • prevádzkovanie vlastného profilu FUN PAGE na sociálnych sieťach

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach  (Facebook, Instagram, YouTube) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi a účastníkmi nami organizovaných súťaží prostredníctvom fun page.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí  majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete. Nad spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete a ich ďalším poskytovaním tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú, nemáme kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Na získanie bližších informácií o prenose, spracúvaní a využívaní vašich údajov prostredníctvom:

– spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti  Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php;

– sociálnej siete Instagram, môžete použiť odkaz: https://help.instagram.com/519522125107875;

– sociálnej siete YouTube, môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy.

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľom sociálnej siete ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumInformuj

Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

 • Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ku cookies a podmienkam ich spracúvania si prosím prečítajte samostatnú informáciu zverejnenú na našom webovom sídle.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov:

Príjemcami Vašich osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

– externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,

– súd,

– advokát,

– poskytovateľ poštových služieb,

– subjekt zabezpečujúci prevoz transplantátu,

– distribučné spoločnosti,

– externý archív,

– externí konzultanti v oblasti personalistiky,

-poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

– prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),

– prevádzkovateľ sociálnej siete YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko),

– návštevníci webovej stránky a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, YouTube, Instagram) vo vzťahu k zverejneným údajom,

– zmluvní spolupracovníci – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, gynekologické ambulancie).

Kontaktné osobné údaje zákazníkov ako aj potrebné údaje v súvislosti s Programom podpory poskytujeme Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, ktorý je podnikom v skupine CBC.

Zároveň Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek Vaše osobné údaje spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ, pretože pre nás realizuje spracúvanie účtovných podkladov, fakturáciu a ďalšiu administratívu spojenú so zmluvným vzťahom ako aj komunikáciu so zákazníkmi a marketingové činnosti.

Prevádzkovateľ je subjekt zriadený podľa práva Švajčiarskej konfederácie. Uskutočňuje sa prenos Vašich osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC  o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany.

Pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, Instagram, YouTube) dochádza k prenosu údajov do  Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

Facebook:

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Google:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.