sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „Súťaž o výbavičku“

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži „Súťaž o výbavičku“, splnením ustanovení ktorých je možné sa stať účastníkom vyššie uvedenej súťaže a ktoré upravujú otázky vzniku účasti v súťaži, trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži (ďalej len „Pravidlá Súťaže“).

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Cord Blood Center s.r.o., IČO: 35 859 334, so sídlom: Košická 10, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28983/B. Kontaktná adresa. Gallayova 11, 841 02 Bratislava (ďalej len „Organizátor“).

2. Súťaž pod názvom „Súťaž o výbavičku“, sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 1.1.2017 (ďalej len „Súťaž“).

3. Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, občan SR, ktorí splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník“)

Článok II.

Pravidlá Súťaže

Účastníkom Súťaže sa osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky môže stať na základe splnenia týchto predpokladov:

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala prostredníctvom webového registračného formulára uverejnenom na web stránke Súťaže https://www.cordbloodcenter.sk/sutazvybava/ (ďalej len „Registračný formulár“) a ktorej očakávaný termín pôrodu je po termíne vypísania registračného formulára. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a vyplnené v nasledovnom rozsahu:

  • Číslo mobilného telefónu
  • E-mailová adresa
  • Korešpondenčná adresa
  • Meno a priezvisko

2. Účasťou v Súťaži získava Účastník možnosť získať 1 kus detského oblečenia body (ďalej len „Výhra“).

3. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý vyberie správne odpovede na všetky otázky.

4. Výhercom Súťaže bude výhra odoslaná do 60 dní od odoslania správnych odpovedí prostredníctvom formulára na web stránke Súťaže https://www.cordbloodcenter.sk/sutazvybava/

5. Účastníci súhlasia, aby boli kontaktovaní Organizátorom na telefónnom čísle, ktoré uviedli v registračnom formulári.

6. Účasť v súťaži sa končí 1.1.2019.

Článok III. 

Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, či Súťaž ukončiť v priebehu jej trvania. O výhrach Účastníkov, ktoré z dôvodov nespôsobených Organizátorom (v prípade, kedy nebude možné Výhercu kontaktovať do 60 dní odo dňa odoslania formulára na web stránke Súťaže https://www.cordbloodcenter.sk/sutazvybava/) rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.

2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníkom Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými / poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka a v súvislosti s neuplatnením alebo odmietnutím Výhry.

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločností Cord Blood Center, s.r.o., Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek, o.z. a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právo na výhru, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora.

4. Pokiaľ Organizátor Súťaže zistí, že Účastník Súťaže mu poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude Organizátor Súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto Účastníka vylúčiť zo Súťaže a v prípade výhercu, mu nebude Výhra odovzdaná. Organizátor Súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže toho Účastníka, ktorý konal alebo mal v úmysle konať v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže.

Článok IV.

Osobné údaje

1. Vstupom do súťaže sa Účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto Pravidlá Súťaže. Nerešpektovanie Pravidiel Súťaže má za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru.

2. Zapojením sa do súťaže dáva každá osoba súhlas v súlade s § 11 a nasl. zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosti Cord Blood Center, s.r.o., a Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek, o.z. (ďalej len“ Prevádzkovatelia“), na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: i) meno a priezvisko, ii) telefónne číslo, iii) korešpondenčná adresa, v) E-mailová adresa a vi) Osobný Facebook profil pre marketingové účely. Udelené súhlasy Účastníkov Súťaže sú udelené na vopred neurčenú dobu.

3. Spoločnosť Cord Blood Center, s.r.o. a Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., prehlasujú, že osobné údaje uvedené na dotazníku použije len k vyššie uvedenému účelu. Účastník ako Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi Prevádzkovateľom.

Poučenie:

  • Udelený súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať listom doručeným na adresu Organizátora uvedeného v bode 1 týchto Pravidiel Súťaže alebo emailom doručeným na adresu info@cordbloodcenter.sk
  • Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné a Prevádzkovatelia nemajú právny nárok na ich získavanie
  • Účastník má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle spoločnosti
  • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
  • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov Účastníka, budú tieto zlikvidované

4. Výhry tejto Súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor Súťaže.