sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

liecba sluchu

Štúdia preukázala bezpečnosť liečby získanej senzoroneurálnej straty sluchu autológnou pupočníkovou krvou u detí

Senzoroneurálna strata sluchu (SNHL – sensorineural hearing loss) u detí je spojená s neurokognitívnymi poruchami. Príčinou SNHL je strata vlasových buniek v Cortiho orgáne. V súčasnosti neexistuje žiadna efektívna reparatívna liečba tohto ochorenia. Mnohé štúdie naznačujú, že mononukleárne bunky pupočníkovej krvi (PK) umožňujú zlepšenie SNHL  „opravou“ poškodeného Cortiho orgánu.

Cieľom klinickej štúdie bolo zistiť bezpečnosť podania PK pri liečbe pacientov so  stredne ťažkou až ťažkou SNHL u detí. Naberanie pacientov do štúdie sa začalo v novembri 2013 a následné hodnotenia boli ukončené vo februári 2017. Pacienti boli zaraďovaní do štúdie postupne, čo umožňovalo kompletné jednomesačné preskúmanie bezpečnosti každého pacienta pred zaradením ďalšieho pacienta.


Do štúdie bolo zahrnutých 11 detských pacientov vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov so stredne ťažkým až ťažkým získaným SNHL, ktorí boli liečení intravenóznym podaním autológnej pupočníkovej krvi. Množstvo buniek sa pohybovalo od 8 do 30 miliónov buniek na kilogram telesnej hmotnosti. Bezpečnosť bola hodnotená meraním systémovej hemodynamiky počas podania infúzie PK. Toxicita súvisiaca s infúziou bola hodnotená meraním neurologických, hepatálnych, renálnych a pľúcnych funkcií pred a po infúzii. Sluch pacientov pred zahájením terapie a po liečbe bol vyšetrovaný ABR metódou.

V tejto štúdii bola preukázaná bezpečnosť infúzie autológnej pupočníkovej krvi u detí so senzoroneurálnou stratou sluchu. Počas štúdie nedošlo k žiadnemu úmrtiu a neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky.

Nevyskytli sa žiadne zmeny hemodynamiky súvisiace s infúziou. Nebola zaznamenaná ani žiadna toxicita súvisiaca s infúziou. U pacientov bolo zistené štatisticky významné (p <0,05) zlepšenie sluchu. Podanie autológnej pupočníkovej krvi je možné realizovať v bežnej nemocnici, v ktorej je možné transplantovať kostnú dreň.

U detí zahrnutých do štúdie bolo pozorované zlepšenie sluchu po prvom mesiaci od uskutočnenia liečby a pretrvávalo aj počas ďalších dvanástich mesiacov.

Viac informácií získate:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6233943/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */