sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Všeobecné pravidlá spotrebiteľských súťaží organizovaných Cord Blood Center AG na sociálnych sieťach

(ďalej len „Všeobecné pravidlá Súťaže“)

účinné od 1.7. 2024

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel spotrebiteľských súťaží organizovaných spoločnosťou Cord Blood Center AG, so sídlom Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230 v  príspevkoch jej sociálnych sieťach, najmä na:

(ďalej len „Súťaž“).

Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom Súťaže je podpora a propagácia tovarov a služieb Organizátora Súťaže.

  1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
    1.1. Organizátorom Súťaže je:

Cord Blood Center AG, Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230 (ďalej len „Cord Blood Center AG“ alebo aj ako „Organizátor“)

2. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

2.1. Súťaž Organizátor Súťaže oznamuje a vyhlasuje v texte a/alebo statuse príspevku (ďalej len „Súťažný príspevok„) zverejneného Organizátorom na stránke / profile Organizátora Súťaže na sociálnej sieti (t.j. napr. na Facebook stránke Organizátora, Instagram profile Organizátora).

2.2. Každá Súťaž oznámená alebo vyhlásená v Súťažnom príspevku zverejnenom na stránke / profile Organizátora Súťaže na sociálnej siete (t.j. napr. na Facebook stránke Organizátora, Instagram profile Organizátora) sa riadi týmito Pravidlami súťaže, ak Súťažný príspevok odkazuje na tieto Všeobecné pravidlá Súťaže.

3. DOBA KONANIA SÚŤAŽE

3.1. Termín konania Súťaže je uvedený v Súťažnom príspevku (ďalej ako „Doba trvania Súťaže“).

3.2. Ak Doba konania Súťaže nie je uvedená v Súťažnom príspevku, v takom prípade platí, že Doba trvania Súťaže predstavuje obdobie 5 dní odo dňa uverejnenia Súťažného príspevku, pričom za prvý deň sa považuje deň uverejnenia Súťažného príspevku.

3.3. Na základe rozhodnutia Organizátora môže Organizátor Súťaž zrušiť alebo ju zmeniť, zmeniť jej podmienky ako aj Dobu trvania Súťaže, vrátane zmeny počtu výhercov, druhy výhry, spôsobu určenia výhercu a iné – takú zmenu Organizátor zverejní na Facebook/Instagram stránke Organizátora.

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

4.1. O výhru v Súťaži sa účastník Súťaže môže uchádzať len ak spĺňa podmienky, za ktorých sa môže stať účastníkom Súťaže a ak sa zapojí do Súťaže v súlade so Súťažným príspevkom a týmito Všeobecnými pravidlami Súťaže.

4.2. Ak v Súťažnom príspevku nie je pre konkrétnu Súťaž uvedené inak, účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu počas celej doby konania Súťaže.

4.3. Ak v Súťažnom príspevku pre konkrétnu Súťaž nie je uvedené inak, do Súťaže je možné zapojiť sa pridaním komentára k Súťažnému príspevku.

4.4. Účasť v Súťaži nie je v žiadnom prípade podmienená udelením súhlasu s prípadným zasielaním súvisiacich reklamných, marketingových a propagačných materiálov a súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely zasielania reklamných a propagačných materiálov.

4.5. Účasť v Súťaži sa pre účastníka Súťaže končí okamihom, v ktorom nastane niektorá z nasledovných skutočností ako prvá:

a) účastník Súťaže sa stane výhercom Súťaže,

b) účastník Súťaže bol vylúčený zo Súťaže podľa týchto Všeobecných pravidiel Súťaže,

c) Súťaž sa zruší, skončí alebo sa zmenia jej pravidlá tak, že nebudú pripúšťať účasť účastníka Súťaže v Súťaži,

d) účastník Súťaže prestane spĺňať podmienky účasti v Súťaži podľa Súťažného príspevku a/alebo podľa týchto Všeobecných pravidiel Súťaže,

e) nastane iná skutočnosť uvedená v Súťažnom príspevku a/alebo v týchto Všeobecných pravidlách Súťaže alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorá má za následok zánik účasti účastníka v Súťaži.

4.6. Ak zo Súťažného príspevku nevyplýva inak, každá osoba sa môže do konkrétnej Súťaže zapojiť celkovo iba 1-krát. V záujme odstránenia pochybností platí, že účasť účastníka Súťaže v jednej Súťaži vyhlásenej na základe konkrétneho Súťažného príspevku nebráni tomuto účastníkovi Súťaže zapojiť sa do ďalších Súťaží Organizátora.   

4.7. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci Organizátora, či inej spoločnosti skupiny CBC Group a osoby týmto osobám blízke v zmysle ustanovenia §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že účastník Súťaže je osobou podľa prvej vety tohto bodu, Organizátor je oprávnený rozhodnúť o vylúčení takéhoto účastníka Súťaže zo Súťaže; nárok Organizátora na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5. VÝHERCA SÚŤAŽE A VÝHRY V SÚŤAŽI

5.1. Ak zo Súťažného príspevku nevyplýva inak, výhercom v Súťaži sa stane ten účastník Súťaže, ktorý bude Organizátorom vyžrebovaný náhodným vyžrebovaním spomedzi všetkých účastníkov Súťaže, ktorých účasť v Súťaži k poslednému dňu doby konania Súťaže a ku dňu žrebovania trvá (ďalej len „Výherca“). V záujme odstránenia pochybností platí, že Súťažný príspevok môže určiť inú formu získania výhry a postavenia Výhercu.

5.2. Súťažný príspevok môže určiť, že Výhercom Súťaže môže byť viacero osôb. Ak v Súťažnom príspevku nie je uvedené inak, každý účastník Súťaže môže v jednej konkrétnej Súťaži získať len jednu výhru.

5.3. Účasťou v Súťaži získava Výherca možnosť získať výhru, ktorá je uvedená v Súťažnom príspevku.

5.4. Ak zo Súťažného príspevku pre konkrétnu Súťaž nevyplýva inak, žrebovanie Výhercu sa uskutoční do 10 dní odo dňa uplynutia Doby trvania Súťaže.

5.5. Organizátor upovedomí Výhercu o výhre a o spôsobe jej doručenia prostredníctvom súkromnej správy cez sociálnu sieť, v rámci ktorej došlo k vyhlásenou Súťažného príspevku, a to najneskôr do 10 dní odo dňa uplynutia Doby trvania Súťaže. Ak Výherca Súťaže nepotvrdí Organizátorovi Súťaže súhlas s výhrou ani do 3 dní odo dňa odoslania  správy Výhercovi podľa prvej vety tohto bodu alebo ak aj Výherca neposkytne nevyhne potrebnú súčinnosť k odovzdaniu / doručeniu výhry alebo ak sa Výherca výhry vzdá, výhra prepadá v prospech Organizátora, ktorý je oprávnený určiť iného Výhercu postupom podľa Súťažného príspevku, resp. týchto Všeobecných pravidiel Súťaže alebo si výhru ponechať alebo ju použiť pre účely ďalšej Súťaže. Organizátor Súťaže nezodpovedá za faktické doručenie súkromnej správy o výhre.

5.6. Účastník Súťaže berie na vedomie, že pre Súťaž platia nasledovné obmedzenia:

5.6.1. na Výhru nie je právny nárok a nie je možné jej poskytnutie vymáhať súdnou cestou,

5.6.2. pohľadávku na poskytnutie výhry nemožno previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku a týchto Všeobecných pravidlách Súťaže,

5.6.3. výsledky Súťaže sú konečné a rozhoduje o nich iba a výlučne Organizátor,

5.6.4..v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné,

5.6.5. Výherca ani iný účastník Súťaže nemá nárok na výmenu výhry za hotovosť, finančné prostriedky a ani nemôže požadovať inú výhru, než ktorá bola Výhercovi potvrdená zo strany Organizátora, a ani nemá nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej či inej kompenzácie,

5.6.6. v čase odovzdania / doručenia výhry musí Výherca spĺňať všetky podmienky účasti v Súťaži Súťažného príspevku a týchto Všeobecných pravidiel Súťaže,

5.6.7. v prípade, ak výhru tvoria finančné prostriedky, môže byť výhra poskytnutá len bankovým prevodom a len ak Výherca oznámi v súlade s týmito Všeobecnými pravidlami Súťaže riadne číslo bankového účtu v požadovanom tvare, na ktorý žiada prevod výhry.

5.7. Za okamih odovzdania / doručenia výhry sa považuje deň, v ktorom Organizátor súťaže zašle výhru Výhercovi. Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhry Výhercovi, pričom Organizátor doručuje výhry len na platné adresy v rámci územia Slovenskej republiky.

5.8. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na Výhercu okamihom jej odoslania Výhercovi, pričom Organizátor Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. Organizátor nie je zodpovedný ani za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu Výhercu. Organizátor Súťaže nezodpovedá ani za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany Výhercu  či prepravcu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

6.1. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, prehlásiť oznámenie o výhre zaslané Výhercovi za neplatné, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.2. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté účastníkovi Súťaže v súvislosti s nesprávne uvedenými/poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka Súťaže (ak sa v Súťaži uvádzajú), vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, odmietnutím alebo neodovzdaním výhry alebo vzniknuté pre neposkytnutie výhry z dôvodu, že Výherca neposkytne súčinnosť na poskytnutie výhry (neoznámi číslo účtu, adresu na doručenie výhry a iné). Organizátor Súťaže nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie úkonu, ktorým sa účastník Súťaže zapája do Súťaže. Organizátor Súťaže nezodpovedá ani za technické problémy súvisiace s účasťou v Súťaži.

6.3. Organizátor Súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej, či akejkoľvek inej povinnosti Výhercu v Súťaži, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

6.4. Organizátor je oprávnený na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka Súťaže, príp. Výhercu zo Súťaže, ak:

6.4.1. zistí, že poskytol nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo informácie,

6.4.2. ide o vopred vylúčenú osobu uvedenú v bode 4.6. týchto Všeobecných pravidiel Súťaže,

6.4.3. zistí, že konal alebo mal v úmysle konať v rozpore so Súťažným príspevkom a/alebo týmito Všeobecnými pravidlami Súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzoval dobré meno Organizátora Súťaže alebo inej spoločnosti v skupine CBC Group, používa vulgarizmy a pod.

6.4.4. akýmkoľvek iným spôsobom porušuje povinnosti a/alebo podmienky uvedené v Súťažnom príspevku a/alebo týchto Všeobecných pravidlách Súťaže a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5. V prípade, ak určitá osoba, ktorá nemala právo zúčastniť sa Súťaže, sa jej zúčastnila, stala sa Výhercom a výhru prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi vrátiť, prípadne nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

6.6. Ustanovenia týchto Všeobecných pravidiel Súťaže platia popri Súťažnom príspevku s tým, že ak Súťažnom príspevku nie je uvedené inak, platia tieto Všeobecné pravidlá Súťaže.

6.7. V prípade rozporu týchto Všeobecných pravidiel Súťaže alebo ich časti s propagačnými materiálmi Organizátora Súťaže, platí a má prednosť znenie týchto Všeobecných pravidiel Súťaže.

6.8. Organizátor Súťaže nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo výhrou.

6.9. Účasťou, resp. zapojením sa do Súťaže vyjadruje účastník Súťaže súhlas so Súťažným príspevkom a týmito Všeobecnými pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať.

7. OSOBITNÉ POŽIADAVKY SOCIÁLNYCH SIETÍ (FACEBOOK, INSTAGRAM, INÉ)  

7.1. Organizátor Súťaže vyhlasuje a účastník Súťaže berie na vedomie, že ani Facebook, ani Meta Platforms Ireland Limited alebo Meta Platforms Inc. alebo iné spoločnosti v ich skupine alebo iné sociálne siete a ich prevádzkovatelia nemajú voči účastníkom Súťaže a ani voči Výhercom súťaže žiadne záväzky.

7.2. Organizátor Súťaže vyhlasuje a účastník Súťaže berie na vedomie, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, odobrená alebo inak spojená s Facebook, Instagram, spoločnosťami Meta alebo inými sociálnymi sieťami a ich prevádzkovateľmi.

7.3. Organizátor Súťaže vyhlasuje a účastník Súťaže berie na vedomie, že Súťažný príspevok nesmie ani vyžadovať a ani podnecovať na zdieľanie, opätovné uverejňovanie alebo označovanie ostatných alebo na akékoľvek iné propagovanie Súťažného príspevku, a to či už na vlastnej alebo cudzej osi / profile účastníkov Facebook, Instagram alebo inej sociálnej siete alebo inak, pričom také konanie je striktne zakázané.

7.4. Súťažný príspevok nesmie navádzať a účasť v Súťaži nesmie byť podmienená označovaním priateľov a iných osôb.

7.5. Požiadavky a podmienky týkajúce sa súťaže na Facebook možno nájsť tu:

https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events/

7.6. Požiadavky a podmienky týkajúce sa súťaže na Instagram možno nájsť tu:

https://help.instagram.com/179379842258600

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že zapojením sa do Súťaže dôjde k zverejneniu jeho príspevku, názvu jeho účtu a jeho profilovej fotky na sociálnej sieti Facebook.

8.2. Účastník Súťaže ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že za účelom vyhodnotenia Súťaže, komunikácie s Výhercom, zverejnenia Výhercu a odovzdania výhry bude okrem spracúvania osobných údajov uvedených v predchádzajúcom bode dochádzať aj k spracúvaniu ním dobrovoľne pre tieto účely poskytnutých osobných údajov. 

8.3. Prevádzkovateľom pre spracúvanie osobných údajov na účel organizácie spotrebiteľských súťaží je Organizátor.

8.4. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Organizátorom, ako aj o právach dotknutých osôb, sú uvedené v dokumente zverejnenom Organizátorom na:

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */