sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „Súťaž o body“

(ďalej len „Pravidlá“)

znenie účinné od 6.7.2021

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Súťaž o výbavičku“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedenej na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk (vrátane jej akýchkoľvek podstránok, cez ktoré je možné sa registrovať do Súťaže), propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne iným spôsobom komunikovanej. Organizátor si vyhradzujú právo jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Pravidlá Súťaže; v takomto prípade Organizátor zmenené Pravidlá Súťaže zverejní tak, aby boli verejne dostupné, najmä na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk a jej podstránkach, cez ktoré je možné sa registrovať do Súťaže, a to aj s uvedením dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny.

1. Organizátor

1.1 Organizátorom Súťaže je: Cord Blood Center AG, Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230 (ďalej len „Cord Blood Center AG“) (ďalej len „Organizátor“).

2. Doba a miesto konania Súťaže

Súťaž prebieha kontinuálne na území Slovenskej republiky, a to od 6.7.2021 až do oznámenia jej zrušenia na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk (vrátane jej akýchkoľvek podstránok, cez ktoré je možné sa registrovať do Súťaže, pokiaľ neboli už skôr zrušené) (ďalej len „Doba konania Súťaže“).

3. Účasť v Súťaži

3.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá zároveň splní nasledovné podmienky účasti:

3.1.1 je staršia ako 18 rokov a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

3.1.2 je tehotná,

3.1.3 správne odpovie na súťažné otázky a úspešne sa zaregistruje prostredníctvom webového registračného formulára uverejnenom na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk alebo jej podstránke, cez ktorú je možné sa registrovať do Súťaže (ďalej len „Registračný formulár“) a udelí nám svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel organizácie spotrebiteľských súťaží (po oboznámení sa s podmienkami spracúvania osobných údajov prostredníctvom dokumentu zverejneného organizátorom súťaže na tejto internetovej stránke),

3.1.4 pravdivo a správne vyplní Registračný formulár so svojimi osobnými údajmi, a to minimálne v nasledovnom rozsahu poskytnutých osobných údajov: • Meno a priezvisko • Číslo mobilného telefónu • E-mailová adresa • Predpokladaný mesiac pôrodu • Adresa na zaslanie výhry

3.2 Účasť v Súťaži vzniká dňom, v ktorom došlo ku kumulatívnemu splneniu podmienok účasti podľa bodu 3.1 Pravidiel.

3.3 Účasť v Súťaži nie je podmienená udelením súhlasu s prípadným zasielaním súvisiacich reklamných, marketingových a propagačných materiálov a súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely zasielania reklamných a propagačných materiálov.

3.4 Účasť v Súťaži sa končí pre Účastníčku dňom, v ktorom nastane niektorá z nasledovných skutočností ako prvá:

3.4.1 Účastníčka sa stane Výherkyňou,

3.4.2 Účastníčka bude vylúčená zo Súťaže podľa bodu 5.4. Pravidiel,

3.4.3 Súťaž skončí alebo sa zmenia jej Pravidlá, ktoré nebudú pripúšťať účasť Účastníčky v Súťaži,

3.4.4 Účastníčka prestane spĺňať podmienky účasti podľa bodu 3.1. Pravidiel,

3.4.5 nastane iná skutočnosť uvedená v týchto Pravidlách alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktorá má za následok zánik účasti Účastníčky.

3.5 Každá Účastníčka Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť celkovo iba 1krát.

4. Podstata Súťaže, Výherkyne Súťaže a Výhry v Súťaži

4.1 Výherkyňou v Súťaži sa stane – každá Účastníčka Súťaže, ktorá správne odpovie na otázky v kvíze, ktoré sú súčasťou registračného formulára a spĺňa podmienky účasti podľa bodu 3.1.

4.2 Účasťou v Súťaži získava Účastníčka detské body alebo inú časť výbavičky pre dieťa (ďalej len „Výhra“).

4.3 Vyhodnocovanie Výherkýň a zaslanie výhry na adresu uvedenú v registračnom formulári sa uskutoční do  konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa Účastníčka registrovala do súťaže.

4.4 Výherkyňa Súťaže bude o Výhre informovaná telefonicky, a to na telefónnom čísle, ktoré uviedla v Registračnom formulári.

4.5 Účastníčky berú na vedomie, že pre Súťaž platia nasledovné obmedzenia:

4.5.1 na Výhru nie je právny nárok a nie je možné jej poskytnutie vymáhať súdnou cestou,

4.5.2 výsledky Súťaže sú konečné a rozhodujú o nich iba a výlučne Organizátor,

4.5.3 Účastníčky Súťaže nemôžu požadovať inú Výhru, než ktorá im bola potvrdená zo strany Organizátora podľa bodu 4.4. týchto Pravidiel,

4.5.4 v čase odovzdania Výhry musí Účastníčka spĺňať všetky podmienky účasti podľa týchto Pravidiel,

4.6 V prípade predčasného ukončenia účasti Výherkyne v Súťaži (pred odovzdaním Výhry), a to z akéhokoľvek dôvodu, nebude Výherkyni Výhra odovzdaná a Výherkyňa nemá právo na Výhru a ani na žiadne iné vecné alebo finančné plnenie. O naložení s Výhrou Výherkyne, ktorú z akýchkoľvek dôvodov nebude možné odovzdať Výherkyni ani v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa splnenia nároku na výhru, rozhodne Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia.

5. Práva a povinnosti Organizátora

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

5.2 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo za iné nároky vzniknuté Účastníčke v súvislosti s nesprávne uvedenými/poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníčky a v súvislosti s neuplatnením, odmietnutím alebo neodovzdaním Výhry. Organizátor nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie doručenia Registračného formulára, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace s účasťou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezodpovedá ani za splnenie daňovej, resp. odvodovej, či akejkoľvek inej povinnosti Výherkyne Súťaže, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

5.3 Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci Organizátora, či inej spoločnosti skupiny CBC Group a osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou §116 Občianskeho zákonníka prvá veta). Ak sa preukáže, že Účastníčka Súťaže je takouto vopred vylúčenou osobou, Organizátor je oprávnený rozhodnúť o vylúčení takejto Účastníčky zo Súťaže. Nárok Organizátora na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.4 Organizátor je oprávnený na základe vlastného uváženia vylúčiť Účastníčku, príp. Výherkyňu zo Súťaže, ak:

5.4.1 zistí, že mu poskytla nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo informácie,

5.4.2 ide o vopred vylúčenú osobu uvedenú v bode 5.3 Pravidiel,

5.4.3 zistí, že konala alebo mala v úmysle konať v rozpore s týmito Pravidlami, pokúsila sa získať Výhru podvodným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne poškodzovala dobré meno Organizátora Súťaže alebo inej spoločnosti v skupine CBC Group,

5.4.4 akýmkoľvek iným spôsobom porušuje povinnosti uvedené v týchto Pravidlách a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.5 V prípade rozporu medzi Pravidlami Súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch Organizátora Súťaže a textom týchto úplných Pravidiel, platí znenie týchto Pravidiel.

5.6 Organizátor je oprávnený telefonicky alebo inak informovať Účastníčku o priebehu Súťaže, overovať si splnenie a trvanie podmienok účasti v Súťaži, ako aj správnosť a aktuálnosť Účastníčkou poskytnutých údajov.

6. Osobitné ustanovenia

6.1 Organizátor Súťaže nehradí Účastníčkam Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

6.2 Účasťou v Súťaži (vyplnením a odoslaním Registračného formulára) vyjadruje Účastníčka súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľom pre spracovanie osobných údajov na účel organizácie spotrebiteľských súťaží je Organizátor. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou v Súťaži sú uvedené v dokumente zverejnenom Organizátorom na https://www.cordbloodcenter.sk/gdpr/spotrebitelske-sutaze/.

V Bratislave, dňa 6.7.2021.

/* Pôvodné */