sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Spotrebiteľské súťaže

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ: Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230, kontaktné údaje: tel. č.: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk.

Kontakt na zodpovednú osobu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

V súvislosti s organizovaním súťaží, spracúvame resp. máme záujem spracúvať osobné údaje dotknutých osôb – účastníčiek súťaže, na nasledovné účely:

 • organizovanie spotrebiteľských súťaží,
 • šírenie osvety a informácií o možnostiach využitia pupočníkovej krvi/ tkaniva,
 • zisťovanie záujmu účastníčky súťaže o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom,
 • ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (call centrum),
 • vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom.

Naše súťaže publikujeme aj na sociálnej sieti Facebook kde môže dochádzať aj ku komunikácii s účastníčkami súťaže. Preto Vás chceme oboznámiť aj s podmienkami spracúvania údajov, ku ktorému v tejto súvislosti dochádza (účelom je prevádzkovanie vlastného profilu FUN PAGE na sociálnej sieti Facebook).

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a výslovný súhlas dotknutej osoby (čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR)

Spracúvanie na tento účel zahŕňa získavanie údajov registráciou do súťaže ako aj ďalšie spracúvanie v súlade s podmienkami súťaže, ktoré účastník akceptuje zapojením sa do danej súťaže (napr. telefonické informovanie účastníčky súťaže o priebehu súťaže, overovanie splnenia podmienok súťaže a správnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov, informovanie o výhre a doručenie výhry).

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Bez poskytnutia údajov na tento účel, nie je možné sa zapojiť do organizovanej súťaže. Zapojenie sa do súťaže (udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel) je dobrovoľné. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastníčka súťaže súhlas s podmienkami súťaže zverejnenými organizátorom súťaže. Účastníčka súťaže musí spĺňať podmienky účasti stanovené v podmienkach súťaže.

S ohľadom na charakter nami poskytovaných služieb a v nadväznosti na určené podmienky súťaže, spracúvame na tento účel aj údaje osobitnej kategórie – údaj o tehotenstve a v prípade, ak výhra spočíva v poskytnutí služby odberu pupočníkovej krvi/ tkaniva, budeme na tento účel spracúvať aj údaj o predpokladanom termíne pôrodu. Údaje osobitnej kategórie spracúvame na základe súhlasu a výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

V prípade, ak výhra spočíva v poskytnutí služby odberu pupočníkovej krvi/ tkaniva, budeme na tento účel spracúvať aj údaj o nemocnici, v ktorej plánujete rodiť, pretože nie každá nemocnica je vybavená a možno v nej uskutočniť odber pupočníkovej krvi/ tkaniva. Zoznam nemocníc, v ktorých je možné uskutočniť odber, je v takom prípade priložený k podmienkam súťaže, resp. zverejnený na stránke https://www.cordbloodcenter.sk/odber-a-uskladnenie/nemocnice-poskytujuce-odber.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia súťaže (ak je určený presný čas skončenia súťaže) alebo 1 rok od začiatku kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol súhlas udelený (ak ide o súťaž s vopred neurčeným časom skončenia súťaže).

Prezentácia aktivít prevádzkovateľa zverejnením výherkýň súťaže na webe

Právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Na základe súhlasu výherkyne súťaže, zverejnime jej meno, priezvisko a fotografiu na webovej stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach Facebook, Insagram a Youtube (na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril profil).

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný. Bez poskytnutia údajov na tento účel, nezverejníme údaje výherkyne. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na poskytnutie výhry.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Príjemcami údajov sú v tomto prípade návštevníci webovej stránky prevádzkovateľa a užívatelia sociálnych sietí Facebook, Insagram a Youtube.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 týždňov na webovej stránke, 6 mesiacov na stránkach sociálnych sietí.

Šírenie osvety a informácií o možnostiach využitia pupočníkovej krvi/ tkaniva

Právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

V prípade, ak nejde o súťaž organizovanú výlučne pre naše zákazníčky, ponúkneme účastníčke súťaže možnosť oboznámiť ju s výhodami a možnosťami využitia pupočníkovej krvi/ tkaniva a to v telefonickom rozhovore, ktorý uskutočňujeme v súlade s podmienkami súťaže. Ak nám účastníčka súťaže udelí svoj súhlas v telefonickom hovore, poskytneme jej všetky dostupné informácie k tejto problematike.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak nám súhlas neudelíte, nebudeme spracúvať Vaše údaje na tento účel. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas je možné odvolať telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore) alebo e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Zisťovanie záujmu účastníčky súťaže o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom

Právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

V prípade, ak nejde o súťaž organizovanú pre zákazníčky a ak účastníčka súťaže prejaví záujem o informácie k možnostiam a výhodám využitia pupočníkovej krvi/ tkaniva, budeme na základe jej súhlasu zisťovať záujem o konkrétny produkt/ službu. Robíme tak výlučne na základe udeleného súhlasu účastníčky súťaže, ktorý si vyžiadame počas uskutočňovaného hovoru.

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak nám súhlas neudelíte, nebudeme pracúvať Vaše údaje na tento účel.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas je možné odvolať telefonicky (priamo v telefonickom rozhovore) alebo e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (našim Call centrom)

Telefonické hovory uskutočnené prostredníctvom nášho Call centra sú zaznamenávané.

Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete v telefonickom rozhovore. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa chrániť svoje práva a právom chránené záujmy tým, že vie preukázať riadne spracovanie a vybavenie zaevidovaných telefonických požiadaviek dotknutých osôb a zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

V zázname hovoru môžu byť uchovávané aj údaje osobitnej kategórie, ktoré ste nám takto poskytli (údaje týkajúce sa zdravia napr. dátum predpokladaného pôrodu), a ktorých spracúvanie prebieha na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov).    

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: záznam z uskutočneného hovoru uchovávame 5 rokov.

Vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom

V prípade, ak účastníčka súťaže, ktorá nie je našou zákazníčkou, prejaví záujem o poskytnutie niektorej z našich služieb, budeme na tento účel získavať a spracúvať Vaše údaje potrebné k tomu, aby sme jej žiadosť vybavili a uzatvorili s ňou zmluvu o poskytnutí požadovanej služby/ produktu (najmä identifikačné údaje, údaj o tom, o aký produkt má záujem). Neposkytnutie údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Prevádzkovanie vlastného profilu FUN PAGE na sociálnych sieťach

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach  (Facebook, Instagram, YouTube) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi a účastníkmi nami organizovaných súťaží prostredníctvom funpage.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí  majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete. Nad spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete a ich ďalším poskytovaním tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Na získanie bližších informácií o prenose, spracúvaní a využívaní vašich údajov prostredníctvom:

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

Príjemcovia osobných údajov:

 • Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, ktorý je podnikom v skupine CBC. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek pre nás realizuje marketingové činnosti, administratívu spojenú s uzatváraním zmlúv, ako aj komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi (údaje pritom spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ)
 • tkanivové zariadenie – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (v prípade, ak mu poskytujeme údaje na účel zabezpečenia medicínskej konzultácie k špecifikám  jednotlivých typov odberov pupočníkovej krvi /tkaniva alebo ich použitia)
 • prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • prevádzkovateľ sociálnej siete YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
 • návštevníci webovej stránky a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, YouTube, Instagram) vo vzťahu k zverejneným údajom.

Iným príjemcom Vaše údaje neposkytujeme.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je subjekt švajčiarskeho práva usídlený vo Švajčiarsku. Z tohoto dôvodu sa uskutočňuje prenos osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC  o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany.

Zároveň pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, Instagram, YouTube) dochádza k prenosu údajov do  Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

Facebook:

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Google:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

Dotknuté osoby majú právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.