sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Pravidlá súťaže „Vianočná pohľadnica“ 2017

Úplné pravidlá súťaže

„Vianočná pohľadnica“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vianočná pohľadnica“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne mu inak komunikované. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Organizátorom Súťaže je:

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, občianske združenie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31 771 165 registrované v evidencii Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, Vložka č. VVS/1-900/90-12506 (ďalej len „Organizátor“).

 1. Doba a miesto konania Súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 1.10.2017 do 29.10.2017 vrátane, na území Slovenskej republiky (ďalej len „Doba konania súťaže“). Súťažné obrázky možno do Súťaže zasielať do 20.10.2017 vrátane (ďalej len „Doba zasielania Súťažných obrázkov“).

 1. Účasť v Súťaži:

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník súťaže“) sa môže stať len fyzická osoba mladšia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, pri narodení ktorej bol v spolupráci s Organizátorom a/alebo spoločnosťou CEPTRA realizovaný odber pupočníkovej krvi (bez ohľadu na to, či bol odber uskutočnený na účely autológnej alebo alogénnej transplantácie) a ktorá v Dobe zasielania Súťažných obrázkov zašle do Súťaže na adresu Cord Blood Center, Gallayová 11, 842 01 Bratislava (ďalej len „Súťažná adresa“) vlastnoručne vyhotovený obrázok s vianočnou tematikou spolu s vyplneným formulárom sprievodného kupónu (ďalej len „Súťažný obrázok“, „Sprievodný kupón“, ďalej spolu len „Súťažná zásielka“). Účasť v Súťaži vzniká okamihom doručenia Súťažnej zásielky, vyhotovenej v plnom súlade s týmito pravidlami Súťaže, na Súťažnú adresu.

 1. Súťažná zásielka:

Súťažnú zásielku tvorí Súťažný obrázok, teda obrázok s vianočnou tematikou vlastnoručne vyhotovený Účastníkom súťaže ako aj riadne, úplne a pravdivo vyplnený Sprievodný kupón.

Do Súťaže budú zaradené len tie Súťažné obrázky, ktoré budú v plnom rozsahu spĺňať najmä nasledujúce podmienky:

 1. a) musia byť vlastnoručne vyhotovené Účastníkom súťaže (tzn. detským autorom), bez ďalšej pomoci iných, predovšetkým plnoletých osôb (napr. rodičia, starší súrodenci atď.);
 2. b) musia byť vyhotovené maximálne vo formáte A4, spôsob vyhotovenia (napr. maľba, kresba atď.) pritom nezohráva význam;
 3. c) musia byť tematicky venované vianočným sviatkom a obdobiu Vianoc;
 4. d) musia byť poskytnuté v kvalite umožňujúcej ich uverejnenie na Stránkach súťaže, prípadne na Výhernej pohľadnici;
 5. e) nesmú v žiadnom prípade zachytávať činnosti akokoľvek nebezpečné a/alebo ohrozujúce život alebo zdravie, alebo na ne nabádať;
 6. f) nesmú porušovať a/alebo nabádať na porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov či právom chránených záujmov tretích osôb;
 7. g) musia byť v plnom súlade s pravidlami slušnosti, dobrého vkusu a dobrými mravmi a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Sprievodný kupón musí byť do Súťaže zaslaný súčasne so Súťažným obrázkom. Formulár sprievodného kupónu bude počas Doby zasielania Súťažných obrázkov k dispozícii na vytlačenie v elektronickej podobe na internetových stránkach www.cordbloodcenter.sk.

Pre vznik účasti v Súťaži je nevyhnutné, aby Sprievodný kupón bol vyplnený riadne, úplne a pravdivo, a aby obsahoval okrem iného aj číslo zmluvy na základe ktorej bol uskutočnený odber a následné uskladnenie pupočníkovej krvi Účastníka súťaže (v prípade odberu na účely autológnej transplantácie) alebo údaj o mene matky Účastníka súťaže a dátume jej narodenia (v prípade odberu na účely alogénnej transplantácie).

Sprievodný kupón musí zároveň obsahovať aj podpis zákonného zástupcu Účastníka súťaže, ktorým zákonný zástupca vyjadruje v plnom rozsahu súhlas s účasťou Účastníka súťaže v Súťaži, s pravidlami Súťaže ako aj súhlas v zmysle bodov 14. až 19. týchto pravidiel Súťaže, týkajúci sa tak Účastníka súťaže ako aj jeho zákonného zástupcu.

Do Súťaže nebudú zaradené tie Súťažné obrázky, ktoré nebudú spĺňať vyššie stanovené požiadavky na Súťažnú zásielku a/alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, alebo zo Súťaže vyradiť tie Súťažné obrázky, ktorých uverejnením a/alebo šírením by mohli byť ohrozené alebo porušené zákonné alebo zmluvné povinnosti Organizátora, alebo ktorých uverejnenie a/alebo šírenie by bolo v rozpore so záujmami Organizátora.

 1. Podstata Súťaže, Výherca súťaže a výhry v Súťaži:

Podstata Súťaže spočíva v zasielaní Súťažných zásielok na Súťažnú adresu, následnom uverejňovaní Súťažných obrázkov na facebookových stránkach CordBloodCenterSlovensko (ďalej len „Stránky súťaže“) a ich následnom hodnotení návštevníkmi Stránok súťaže. Títo môžu udeliť z ich pohľadu najkrajšiemu Súťažnému obrázku hlas – like.

Súťažné obrázky, doručené do Súťaže do 20.10.2017 vrátane, budú na Stránkach súťaže uverejnené v období od 23.10.2017. Tieto Súťažné obrázky budú môcť návštevníci Stránok súťaže hodnotiť v dobe od 23.10.2017 do 29.10.2017 vrátane.

Výhercom Súťaže sa stane ten Účastník súťaže, ktorého Súťažný obrázok získa najvyšší počet hlasov – likov (ďalej len „Výherca súťaže“, „Výherný súťažný obrázok“).

 

Výherca súťaže získava hlavnú výhru v Súťaži, ktorou je:

– poukážka na nákup hračiek v hodnote 50,- EUR,

– 10 ks tlačených pohľadníc so svojím obrázkom, menom a vekom.

 

Ďalší dvaja Účastníci súťaže, ktorých Súťažné obrázky získali v poradí druhý a tretí najvyšší počet hlasov (ďalej len „Výherca súťaže č. 2“, „Výherca súťaže č. 3“) získavajú v Súťaži nasledovné výhry:

 

Výherca súťaže č. 2 získava výhru v Súťaži, ktorou je:

– poukážka na nákup hračiek v hodnote 40,- EUR

 

Výherca súťaže č. 3 získava výhru v Súťaži, ktorou je:

– poukážka na nákup hračiek v hodnote 30,- EUR,

 

Vyhodnotenie Súťaže bude 2.11.2017 uverejnené na facebookovej stránke a stránke www.cordbloodcenter.sk.

 

 1. Ďalšie použitie Súťažných obrázkov:

Súťažné obrázky doručené do Súťaže v plnom súlade s týmito pravidlami Súťaže budú, prinajmenšom po Dobu konania súťaže vrátane jej vyhodnotenia uverejnené na Stránkach súťaže.

 

Výherný súťažný obrázok a/alebo iný Súťažný obrázok určený Organizátorom môže byť po vyhodnotení Súťaže spracovaný do podoby oficiálnej vianočnej pohľadnice Organizátora (a to tak v elektronickej ako aj papierovej podobe), ktorá bude následne používaná predovšetkým na marketingové účely týchto subjektov. V takom prípade bude desať kusov pohľadníc v papierovej forme poskytnutých Výhercovi súťaže alebo inému Účastníkovi súťaže, ktorého Súťažný obrázok určil Organizátor na spracovanie. Organizátor si vyhradzuje právo určiť Súťažný obrázok, ktorý bude spracovaný do podoby oficiálnej vianočnej pohľadnice Organizátora.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia doručených Súťažných zásielok. Do Súťaže nebudú zaradené Súťažné zásielky, ktoré nebudú spĺňať všetky stanovené podmienky Súťaže alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti na Súťaži.

 

 1. Organizátor nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie Súťažných zásielok, ani za akékoľvek technické problémy súvisiace s účasťou v Súťaži.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka súťaže zo Súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že Účastník súťaže dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie Účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.

 

 1. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

 1. Účasť v Súťaži ani výhry v Súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

 

 1. V prípade rozporu medzi pravidlami Súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel Súťaže, platí znenie týchto pravidiel.

 

 1. Zaslaním Súťažnej zásielky do Súťaže udeľuje Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom Organizátorovi výslovný súhlas s tým, že Organizátor sú oprávnení okrem iného najmä za účelom realizácie a propagácie Súťaže, jej výsledkov alebo propagácie Organizátora a nim poskytovaných produktov a služieb, bezplatne použiť meno, podobizeň, obrazové a zvukové záznamy a ďalšie zložky osobnostných práv Účastníka súťaže, ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch a to po dobu piatich rokov po skončení Súťaže.

 

 1. Zaslaním Súťažnej zásielky do Súťaže udeľuje Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom Organizátorovi výhradný súhlas na použitie všetkých v Súťažnej zásielke zaslaných Súťažných obrázkov prípadne ich častí (ďalej len „Dielo“) spôsobom podľa uváženia Organizátora. V zmysle uvedeného je Organizátor oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu Diela, zaradenie Diela do súborného diela, verejné vystavenie Diela, verejné vykonanie Diela, verejný prenos Diela. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne ako výhradná licencia, bez územného alebo vecného obmedzenia, na dobu autorsko-právnej ochrany diela. Organizátor je oprávnený v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je oprávnený Dielo sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom vo vzťahu k svojmu Dielu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto licenciu využiť.

 

 1. V prípade, ak má ktorýkoľvek Súťažný obrázok alebo jeho časť charakter záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca, Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom udeľuje zaslaním Súťažnej zásielky do Súťaže Organizátorovi výhradnú licenciu na jeho použitie. Organizátor je oprávnený najmä na vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu, verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne ako výhradná licencia, bez územného alebo vecného obmedzenia, na dobu autorsko-právnej ochrany diela. Organizátor je oprávnený v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Organizátor je oprávnený záznam umeleckého výkonu sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom vo vzťahu k svojmu umeleckému výkonu a jeho záznamu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto licenciu využiť.

 

 1. Účasťou v Súťaži udeľuje Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať tieto údaje Účastníka súťaže najmä na účely realizácie Súťaže, jej prezentácie a vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie Organizátora a jej produktov a služieb, na organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie voči jednému z oprávnených subjektov nie je súčasne účinné aj voči ostatným subjektom. Oprávnené subjekty smú spracúvať tieto údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Údaje Účastníka súťaže je možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlas aj na využívanie iných jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

 

 1. Účasťou v Súťaži Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom výslovne potvrdzuje, že zaslaním Súťažnej zásielky do Súťaže neboli porušené práva a oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 a súv. Občianskeho zákonníka predchádzajúcim súhlasom všetkých osôb zachytených na Súťažných obrázkoch, najmä súhlasom s vyhotovením a použitím ich mena, podobizne, obrazových záznamov a ďalších zložiek osobnostných práv týkajúcich sa ich osoby alebo iných ich prejavov osobnej povahy. Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom ďalej výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má ktorýkoľvek Súťažný obrázok alebo jeho časť charakter záznamu umeleckého výkonu výkonného umelca alebo charakter záznamu iného prejavu chráneného v zmysle Autorského zákona, vykonávaného inou osobou než Účastníkom súťaže, disponuje Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom súhlasom danej osoby (napr. výkonného umelca) v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých súhlasov v zmysle týchto pravidiel. Ak má táto osoba menej ako 18 rokov (alebo nemá plnú spôsobilosť na právne úkony z iného dôvodu), Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom vyššie uvedeným spôsobom potvrdzuje, že disponuje aj súhlasom zákonného zástupcu danej osoby v potrebnom rozsahu.

 

 1. Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so Súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Avšak v prípade, ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka súťaže v ktorého mene koná jeho zákonný zástupca, resp. v dôsledku absencie súhlasov, ktorých udelenie mal tento v zmysle pravidiel Súťaže zabezpečiť, vznikne Organizátorovi alebo zúčastneným subjektom akákoľvek ujma, je ju Účastník súťaže v zastúpení zákonným zástupcom povinný v plnom rozsahu nahradiť.

 

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že Účastníkom súťaže je osoba mladšia ako 18 rokov sa má za to, že Účastník súťaže sa Súťaže zúčastňuje s výslovným predchádzajúcim súhlasom jeho zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je povinný pripojiť svoj podpis na Sprievodný kupón, ktorým vyjadruje v plnom rozsahu súhlas s účasťou Účastníka súťaže v Súťaži, s pravidlami Súťaže ako aj súhlasy v zmysle bodov 14. až 19. týchto pravidiel Súťaže.

 

 1. Úplné pravidlá Súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.cordbloodcenter.sk.

 

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.