sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Darčeková poukážka

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ: Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230, kontaktné údaje: tel. č.: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk.

Kontakt na zodpovednú osobu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

V prípade, ak nás oslovíte so záujmom zakúpiť u nás darčekovú poukážku, budeme spracúvať Vaše osobné údaje a to Vaše meno a priezvisko, kontaktné a fakturačné údaje, a to na nasledovné účely:

  • vybavenie žiadosti o zakúpenie darčekovej poukážky

Osobné údaje záujemcu o kúpu darčekovej poukážky spracúvame na základe predzmluvných vzťahov (spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Neposkytnutie údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

  • poskytnutie darčekovej poukážky

Spracúvanie údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci). Neposkytnutie údajov by znemožnilo plnenie zmluvy.

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

  • vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

Spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona Swiss Code of Obligations Art.957-963b.

Doba uchovávania: 10 rokov.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je subjekt švajčiarskeho práva usídlený vo Švajčiarsku. Z tohoto dôvodu sa uskutočňuje prenos osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC  o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany. Prenos do inej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Príjemcom Vašich kontaktných osobných údajov je Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, ktorý je podnikom v skupine CBC. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek pre nás realizuje marketingové činnosti, administratívu spojenú s uzatváraním zmlúv, ako aj komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi (tieto údaje pritom spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ).

Iným príjemcom Vaše údaje neposkytujeme.

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

  • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

  • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

     Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

     Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

     Dotknuté osoby majú právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */