sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Uchádzači o zamestnanie

Uchádzate sa o zamestnanie v spoločnosti v rámci skupiny CBC. Po podaní Vašej žiadosti sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na Vás a Vami poskytnuté osobné údaje. CBC je medzinárodná skupina spoločností s mnohými rôznymi subjektmi pôsobiacimi v rôznych krajinách. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt skupiny CBC, do ktorého ste si podali žiadosť o zamestnanie (ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať Vaše osobné údaje, ktoré získavame od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca.

Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať bez upozornenia, takže, prosím, pravidelne si ju skontrolujte jeho znenie, avšak najmä v prípade k nám poskytujete Vaše osobné údaje. Táto verzia Vyhlásenia o ochrane súkromia bolo vydané dňa 1. apríla 2018.

1. Typy osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získavame od vás nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
 • Informácie z vášho životopisu/CV. Ako napríklad vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 • Motivačný list. Akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
 • Spôsobilosť na prácu. Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý zamestnať sa.

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme na základe Vášho súhlasu, alebo na základe našich oprávnených záujmov  získať informácie od tretích strán:

 • Interné žiadosti. Ak už v spoločnosti CBC pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete pri žiadosti o zamestnanie.
 • Môžeme vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa vašej konkrétnej situácie.
 • Preverenie pred prijatím do zamestnania. V závislosti od povahy pozície a príslušnej krajiny môžeme požiadať odborníka o preverenie pred nástupom do zamestnania, aby sme zistili, či existujú okolnosti, ktoré by vás z tejto pracovnej pozície mohli vylúčiť. Pred spustením previerky sa s vami prediskutuje, či sa uskutoční alebo nie jej rozsah a účel.
 • Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancov spoločnosti CBC, môžeme o referencie požiadať vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov, a to aj bez vášho vedomia.

2. Účely spracovávania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

V prípade ak právnym základom spracúvania bude plnenie osobitného predpisu teda zákonná povinnosť, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu číslo predpisu
Zákon o službách v zamestnanosti 5/2004 Z.z.
Zákonník práce 311/2001 Z.z.
Civilný mimo sporový poriadok 161/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok 160/2015 Z.z.
Trestný poriadok 301/2005 Z.z.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ údajov môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb náboru. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi ako sprostredkovatelia;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. K vašim údajom bude prístup možný aj vo Švajčiarsku, ktoré má zákony zabezpečujúce úroveň ochrany údajov podobnú Európskej únii.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ku koncu kalendárneho roka nasledujúceho po roku v ktorom ste nám zaslali Vaše osobné údaje. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia.

Rovnako Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, ak sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely legitímneho záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky alebo na základe Vášho súhlasu.

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré informácie o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že to znamená, že vašu žiadosť o pracovnú pozíciu už nemôžeme brať do úvahy.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť CBC zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na dataprotection@cordbloodcenter.com.

 

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.