sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Marketingové kampane

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ: Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230, kontaktné údaje: tel. č.: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk.

Kontakt na zodpovednú osobu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

V súvislosti s uskutočňovaním marketingových kampaní formou poskytovania benefitov (najmä poskytovaním zľavových kupónov napr. na odber pupočníkovej krvi /tkaniva pre tehotné mamičky), spracúvame osobné údaje, resp. máme záujem spracúvať osobné údaje dotknutých osôb – našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, a to na nasledovné účely:

 • poskytovanie benefitov zákazníkom
 • kontaktovanie registrovanej záujemkyne o benefit a zisťovanie záujmu o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom
 • vyhodnotenie splnenia podmienok na poskytnutie služby/ produktu záujemkyni o službu/produkt
 • ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (call centrum)
 • vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom.

Poskytovanie benefitov zákazníkom

V prípade, ak ste našou zákazníčkou a Vašu e-mailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu poskytnutím výhod motivovať dotknuté osoby k záujmu o ďalšie služby/ produkty ponúkané prevádzkovateľom. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb.

V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania: 1 rok po skončení zmluvného vzťahu.

Kontaktovanie registrovanej záujemkyne o benefit a zisťovanie záujmu o službu/ produkt ponúkanú/ý prevádzkovateľom

Právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Registrovaním Vášho záujmu o využitie benefitu v súlade s podmienkami marketingovej kampane, prejavíte svoj záujem o využitie prevádzkovateľom ponúkaného benefitu. Odoslaním vyplneného registračného formulára na našej webovej stránke nám udelíte svoj súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na uvedený účel v rozsahu údajov uvedených vo formulári. Na základe tohto súhlasu Vás budeme kontaktovať ako potenciálnu záujemkyňu o nami poskytované služby/ produkty a zisťovať Váš záujem o konkrétnu nami ponúkanú službu či produkt.

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia údajov na uvedený účel, Vás nemôžeme kontaktovať ako záujemkyňu o benefit.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok.

Vyhodnotenie splnenia podmienok na poskytnutie služby/ produktu záujemkyni o službu/produkt

Na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý si od Vás vyžiadame v telefonickom rozhovore, budeme zisťovať niektoré skutočnosti, od ktorých závisí, či Vám službu, o ktorú by ste mali záujem vieme poskytnúť.

Ide o údaje o tehotenstve, o predpokladanom termíne a predpokladanej nemocnici, v ktorej sa uskutoční odber. Naše služby s ohľadom na ich charakter (odber a skladovanie pupočníkovej krvi/ tkaniva) sú určené pre tehotné ženy. Dôležitý je aj údaj o nemocnici, v ktorej plánujete rodiť, pretože nie v každej nemocnici je možné uskutočniť odber pupočníkovej krvi/ tkaniva. Predpokladaný termín je tiež dôležitý z dôvodu, aby sme stihli zabezpečiť materiálne vybavenie nemocnice, inštruktáž a školenie doktorov a posúdiť, či vôbec vieme v danej nemocnici vykonať odber a zabezpečiť transport pupočníkovej krvi/ tkaniva.

Údaje osobitnej kategórie (týkajúce sa zdravia – súvisiace s tehotenstvom) spracúvame na základe súhlasu a výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Bez poskytnutia týchto údajov a udelenia súhlasu s ich spracúvaním na uvedený účel, nevieme vopred vyhodnotiť a informovať Vás, či je možné Vám službu, o ktorú máte záujem, poskytnúť.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať telefonicky na čísle nášho call centra 0800 11 12 33 alebo e-mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (call centrum)

Registrovanú záujemkyňu o benefit budeme telefonicky kontaktovať prostredníctvom nášho Call centra. Uskutočnené hovory sú zaznamenávané.

Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete v telefonickom rozhovore. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa chrániť svoje práva a právom chránené záujmy tým, že vie preukázať riadne spracovanie a vybavenie zaevidovaných telefonických požiadaviek dotknutých osôb a zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

V zázname hovoru môžu byť uchovávané aj údaje osobitnej kategórie, ktoré ste nám takto poskytli (údaje týkajúce sa zdravia napr. dátum predpokladaného pôrodu), a ktorých spracúvanie prebieha na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov).    

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: záznam z uskutočneného hovoru uchovávame 5 rokov.

Vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom

V prípade, ak prejavíte záujem o poskytnutie niektorej z našich služieb, budeme na tento účel získavať a spracúvať Vaše údaje potrebné k tomu, aby sme Vašu žiadosť vybavili a uzatvorili s Vami zmluvu o poskytnutí Vami požadovanej služby/ produktu (najmä identifikačné údaje, údaj o tom, o aký produkt máte záujem). Neposkytnutie údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy.

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je subjekt švajčiarskeho práva usídlený vo Švajčiarsku. Z tohoto dôvodu sa uskutočňuje prenos osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC  o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany. Prenos do inej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Príjemcom Vašich kontaktných osobných údajov je Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, ktorý je podnikom v skupine CBC. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek pre nás realizuje marketingové činnosti, administratívu spojenú s uzatváraním zmlúv, ako aj komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi (tieto údaje pritom spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ).

Príjemcami Vašich osobných údajov sú aj zmluvné call-centrá, ktoré s Vami komunikujú telefonicky ako naši sprostredkovatelia.

Iným príjemcom Vaše údaje neposkytujeme.

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

 • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

     Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

     Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
 • Dotknuté osoby majú právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */