sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Sociálne siete

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ: Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230, kontaktné údaje: tel. č.: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk.

Kontakt na zodpovednú osobu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

Naše aktivity môžeme prezentovať a komunikovať s našimi zákazníkmi alebo účastníčkami súťaže aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je prevádzkovanie vlastného profilu FUN PAGE na sociálnych  sieťach:

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach  (Facebook, Instagram, YouTube) je našim oprávneným záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi a účastníkmi nami organizovaných súťaží prostredníctvom funpage.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:

– Facebook – nasledujúci link: https://www.facebook.com/policy.php;

– sociálna sieť Instagram – môžete použiť odkaz: https://help.instagram.com/519522125107875;

– sociálna sieť YouTube – môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy.

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

Pri správe nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Pri návšteve nášho profilu zriadeného na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Pri tomto spracúvaní vystupujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumInformuj.

Môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku. V rámci tejto služby Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu osobných údajov môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie  Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Doba uchovávania: do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa) alebo nepodá námietku proti spracúvaniu (v takom prípade príspevky vymažeme my ako prevádzkovateľ).

Príjemcovia osobných údajov:

  • prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),
  • prevádzkovateľ sociálnej siete YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko),
  • návštevníci webovej stránky a užívatelia sociálnych sietí, na ktorých si prevádzkovateľ vytvoril svoj profil (Facebook, YouTube, Instagram) vo vzťahu k zverejneným údajom.

Iným príjemcom Vaše údaje neposkytujeme.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je subjekt švajčiarskeho práva usídlený vo Švajčiarsku. Z tohoto dôvodu sa uskutočňuje prenos osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC  o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany.

Zároveň pri využívaní služieb našich dodávateľov, ktorých využívame v súvislosti s našimi online aktivitami na sociálnej sieti (Facebook, Instagram, YouTube) dochádza k prenosu údajov do  Spojených štátov amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov týmto dodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou, ktoré nájdete tu:

Facebook: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp.

Google: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en.

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

  • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

  • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

     Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
  • Dotknuté osoby majú právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */