sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Zákazníci – informácia k zmluve o odbere

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

V nadväznosti na uzatvorenie Zmluvy o odbere a poskytovanie služieb na jej základe, budeme spracúvať osobné údaje dotknutých osôb – našich zmluvných partnerov (v zmluve označených ako „rodička“ a „otec dieťaťa“) v rozsahu nevyhnutnom na ďalej uvedené účely. Podľa účelu môže v súvislosti s poskytovaním našich služieb dochádzať najmä k spracúvaniu identifikačných údajov, kontaktných údajov, fakturačných (platobných) údajov, údajov osobitnej kategórie.

Prevádzkovateľ: spoločnosť Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, CHE – 178.669.230 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: telefónne číslo: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

  • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
  • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  • na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
  • na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť plnenie zmluvy.
Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.
V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete v ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba uchovávania?

• realizácia zmluvného vzťahu so zákazníkmi
Spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník t.j. rodička a otec dieťaťa). Na tento účel spracúvame aj osobné údaje osobitnej kategórie rodičky – údaje týkajúce sa zdravia, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy t.j. pre zabezpečenie služieb odberu, spracovania a podľa záujmu aj skladovania pupočníkovej a/alebo placentárnej krvi a/alebo tkaniva pupočníka a/alebo placenty ako aj pre výkon ďalších práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o odbere. Ako subjekt podnikajúci v tejto oblasti na základe povolenia vydaného Swissmedic – Švajčiarsky inštitút pre terapeutické výrobky dňa 15.1.2019 (ďalej len „Licencia“), uplatňujeme výnimku zo zákazu spracúvania údajov osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb zdravotnej starostlivosti).
Na tento účel spracúvame napr. údaj o tehotenstve, ako aj údaje uvedené v Dotazníku pre rodičku (ktorý je prílohou zmluvy) súvisiace s pôrodom potrebné pre materiálne zabezpečenie v danej nemocnici, profylaxie pre lekára vykonávajúceho odber a zabezpečenie transportu odobratého materiálu (údaj o predpokladanom termíne pôrodu, nemocnici a pôrodníkovi) a ďalšie údaje, ktoré nám poskytne dotknutá osoba v súlade so zmluvou.
Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

• vedenie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne
Spracúvanie údajov na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona Swiss Code of Obligations Art.957-963b.
Doba uchovávania: 10 rokov.

• evidencia a vybavenie reklamácie
Na tento účel spracúvame osobné údaje fyzických osôb – spotrebiteľov, ktorí reklamujú produkty/ služby, ktoré sme im dodali/ poskytli. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).
Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie.

• zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu informovať našich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku.
Doba uchovávania: 5 rokov.

• organizovanie spotrebiteľských súťaží
Naši zákazníci sa môžu zúčastňovať nami organizovaných súťaží. Spracúvanie na tento účel sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Spotrebiteľská súťaž sa riadi pravidlami súťaže, ktoré účastník súťaže akceptuje zapojením sa do danej súťaže.
Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com alebo ak bol súhlas získaný inak (napr. telefonicky), tak rovnakou formou akou bol získaný.
Doba uchovávania: do skončenia spotrebiteľskej súťaže.

• poskytovanie benefitov zákazníkom
V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu poskytnutím výhod motivovať dotknuté osoby k záujmu o ďalšie služby/ produkty ponúkané prevádzkovateľom. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb.
V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.
Doba uchovávania: 5 rokov.

• preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa v súvislosti so zmluvným vzťahom
Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa chrániť práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa a zabrániť vzniku škôd.
Na tento účel môžu byť spracúvané aj osobné údaje osobitnej kategórie (údaje týkajúce sa zdravia), ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu (napr. v súvislosti s preukazovaním riadneho poskytnutia služby, uplatnením reklamácie či zodpovednosti za škodu a pod.), pričom k spracúvaniu dochádza na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov).
Doba uchovávania: do uplynutia prekluzívnych a premlčacích lehôt; v prípade súdneho sporu, exekučného alebo iného konania je súvisiaca dokumentácia uchovávaná 5 rokov od právoplatného skončenia konania resp. od vysporiadania vymáhaného právneho nároku.

• komunikácia so zákazníkmi (kontaktné údaje)
Právnym základom spracúvania osobných (kontaktných) údajov zákazníka je oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vykonávaní podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.
Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

• ochrana oprávnených záujmov a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (call centrum) Telefonické hovory s call centrom sú zaznamenávané. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa chrániť svoje práva a právom chránené záujmy tým, že vie preukázať riadne spracovanie a vybavenie zaevidovaných telefonických požiadaviek dotknutých osôb a zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb. V zázname hovoru môžu byť uchovávané aj údaje osobitnej kategórie, ktoré poskytla dotknutá osoba (údaje týkajúce sa zdravia napr. dátum predpokladaného pôrodu), ktorých spracúvanie prebieha na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov). Doba uchovávania: záznam z uskutočneného hovoru uchovávame 5 rokov.

• vybavenie požiadavky o poskytnutie informácií týkajúcich sa prevádzkovateľom poskytovaných služieb (Zákaznícke centrum)
Osobné údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v rozsahu údajov vyplnených dotknutou osobou v príslušnom kontaktnom formulári zverejnenom na našej webovej stránke. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné vybaviť požiadavku.
Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktný e-mail prevádzkovateľa alebo na adresu: dataprotection@cordbloodcenter.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Doba uchovávania: osobné údaje sú uchovávané do vybavenia požiadavky (do poskytnutia požadovaných informácií), najviac však po dobu jedného roka.

• efektívne plnenie zmluvy so zákazníkom poskytnutím kontaktných údajov zákazníka Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek
Prevádzkovateľ zabezpečuje plnenie zmluvy o odbere aj prostredníctvom licencovaného subjektu na území Slovenskej republiky, ktorým je občianske združenie – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek je tkanivovým zariadením v zmysle zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov).
Tieto údaje mu poskytujeme na základe nášho oprávneného záujmu zabezpečiť efektívne plnenie zákazníckej zmluvy a nevyhnutnú komunikáciu tkanivového zariadenia so zákazníkmi pri plnení zmluvy na území Slovenskej republiky.
Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zákazníkom.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov:
Príjemcami Vašich osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), a podľa okolností aj súd, advokát, poskytovateľ poštových služieb, subjekt zabezpečujúci prevoz transplantátu, distribučné spoločnosti, externý archív.
Vaše kontaktné osobné údaje poskytujeme Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, ktorý je podnikom v skupine CBC. Zároveň Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek Vaše osobné údaje spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ, pretože pre nás realizuje spracúvanie účtovných podkladov, fakturáciu a ďalšiu administratívu spojenú so zmluvným vzťahom ako aj komunikáciu so zákazníkmi a marketingové činnosti.
Prevádzkovateľ je subjekt zriadený podľa práva Švajčiarskej konfederácie. Uskutočňuje sa prenos Vašich osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany. Prenos do inej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:
Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */