sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Registrácia na odber

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ: Cord Blood Center AG, so sídlom: Bodenhof 4, 6014 Luzern, Švajčiarsko, IČO: CHE-178.669.230, kontaktné údaje: tel. č.: 0800 11 12 33, email: info@cordbloodcenter.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: dataprotection@cordbloodcenter.com.

V súvislosti s Vašou registráciou na odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka/ placenty prostredníctvom nášho formulára na webe, budeme spracúvať Vaše osobné údaje.  

Údaje záujemkýň o naše služby (potenciálnych zákazníčiek), ktoré sa zaregistrovali na našej webovej stránke na odber, budeme spracúvať resp. máme záujem spracúvať na nasledovné účely:

Vybavenie žiadosti o poskytnutie služby/ produktu ponúkanej/ého prevádzkovateľom

Registrovaním Vášho záujmu o odber pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka/ placenty, prejavujete svoj záujem o využitie prevádzkovateľom ponúkaných služieb/ produktov.

Na základe Vašej požiadavky o poskytnutie niektorej z našich služieb/ produktov, budeme na tento účel získavať a spracúvať Vaše údaje potrebné k tomu, aby sme Vašu žiadosť vybavili a uzatvorili s Vami zmluvu o poskytnutí Vami požadovanej služby/ produktu (identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaj o tom o aký produkt máte záujem). Neposkytnutie údajov by znemožnilo dojednanie a uzatvorenie zmluvy.

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Vyhodnotenie splnenia podmienok na poskytnutie služby/ produktu záujemkyni o službu/produkt

Naše služby s ohľadom na ich charakter (odber a skladovanie pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka/ placenty) sú určené pre tehotné ženy. Na základe Vášho výslovného súhlasu preto v registračnom formulári zisťujeme niektoré údaje, od ktorých závisí, či Vám požadovanú službu vieme poskytnúť – ide o údaje súvisiace s tehotenstvom, a to: údaj o predpokladanom termíne pôrodu a údaj o predpokladanej nemocnici (o mieste odberu).

Údaj o nemocnici, v ktorej plánujete rodiť je dôležitý, pretože nie každá nemocnica je vybavená a možno v nej uskutočniť odber pupočníkovej krvi resp. tkaniva pupočníka/ placenty. Predpokladaný termín pôrodu si od Vás žiadame, aby sme vedeli z časového hľadiska zhodnotiť prípravu a včas organizačne zabezpečiť materiálne vybavenie nemocnice, inštruktáž a školenie zdravotníkov.

Údaje osobitnej kategórie (týkajúce sa zdravia – súvisiace s prebiehajúcim tehotenstvom) spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR (výslovný súhlas dotknutej osoby).

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Neposkytnutie týchto údajov môže skomplikovať organizačnú prípravu alebo samotné poskytnutie požadovanej služby.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo mailom na dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania: do uzatvorenia zmluvy, najviac však 1 rok.

Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a zvyšovanie kvality služieb prostredníctvom zaznamenávania telefonických hovorov (call centrum)

Registrovanú záujemkyňu o odber môžeme v prípade potreby telefonicky kontaktovať prostredníctvom nášho Call centra. Uskutočnené hovory sú zaznamenávané.

Na tento účel budeme spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete v telefonickom rozhovore. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa chrániť svoje práva a právom chránené záujmy tým, že vie preukázať riadne spracovanie a vybavenie zaevidovaných telefonických požiadaviek dotknutých osôb a zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

V zázname hovoru môžu byť uchovávané aj údaje osobitnej kategórie, ktoré ste nám takto poskytli (údaje týkajúce sa zdravia napr. dátum predpokladaného pôrodu), a ktorých spracúvanie prebieha na základe výnimky zo zákazu spracúvania týchto údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov).    

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na adresu dataprotection@cordbloodcenter.com.

Doba uchovávania osobných údajov: záznam z uskutočneného hovoru uchovávame 5 rokov.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je subjekt švajčiarskeho práva usídlený vo Švajčiarsku. Z tohoto dôvodu sa uskutočňuje prenos osobných údajov do Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2000/518/EC  o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku z 26. júla 2000 je Švajčiarsko krajinou zaručujúcou primeranú úroveň ochrany. Prenos do inej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Príjemcom Vašich kontaktných osobných údajov je Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, so sídlom Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 771 165, ktorý je podnikom v skupine CBC. Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek pre nás realizuje marketingové činnosti, administratívu spojenú s uzatváraním zmlúv, ako aj komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi (tieto údaje pritom spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ).

Príjemcami Vašich osobných údajov sú aj zmluvné call-centrá, ktoré s Vami komunikujú telefonicky ako naši sprostredkovatelia.

Iným príjemcom Vaše údaje neposkytujeme.

Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:

  • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

     Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.

  • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

     Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

     Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
  • Dotknuté osoby majú právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Zaujali sme vás a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás bezplatne na čísle 0800 11 12 33.
Nezáväzná online registrácia tu.

/* Pôvodné */