sme tu pre vás: Klientske centrum Gallayova 11, BA
  kontakt: 0800 11 12 33

Karen Ballen, M.D.

Transplantácia pupočníkovej krvi: Výzvy a smerovanie do budúcnosti

Transplantácia pupočníkovej krvi je potenciálne liečebnou terapiou pre pacientov s leukémiou, lymfómom, myelómom, myeloproliferatívnymi poruchami, genetickými chorobami a poruchami metabolizmu.

Transplantácia pupočníkovej krvi v regeneratívnej medicíne

Vzrušujúcim novým vývojom je použitie autológnej alebo nepríbuzenskej transplantácie pupočníkovej krvi na netradičné použitie (mimo onkológie) v neurológii, endokrinológii a kardiológii na ochorenia, ktoré majú významný celosvetový dopad. V porovnaní s kmeňovými bunkami získanými z kostnej drene dospelého jedinca, majú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi väčší proliferatívny potenciál a dlhšie teloméry. Pupočníková krv sa používa na liečbu neurologických stavov, vrátane mozgovej obrny, hypoxickej ischemickej encefalopatie, traumatického poškodenia mozgu a autizmu. Pri kardio-vaskulárnych ochoreniach sa používajú mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníkovej krvi v klinických štúdiách na dilatačnú kardiomyopatiu a ischemickú chorobu.

Budúce trendy pri transplantácii pupočníkovej krvi v regeneratívnej medicíne

Ide o rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť s viacerými klinickými štúdiami. Pri detskej mozgovej obrne sa bezpečne podávali intravenózne autológne infúzie s pupočníkovou krvou. Zlepšenie neurologického rozvoja bolo pozorované v štúdii s 57 pacientmi, ktorí boli liečení s G-CSF (faktor stimulujúci kolónie granulocytov) s autológnymi kmeňovými bunkami periférnej krvi alebo tiež bez nich. Tiež sa použili alogénne infúzie; 47 pacientov s ťažkou mozgovou obrnou sa bezpečne liečilo alogénnymi bunkami pupočníkovej krvi, ktoré dostávali intravenóznym a intratekálnym spôsobom. Zlepšili sa hrubé motorické funkcie a nevyskytla sa žiadna choroba štepu proti hostiteľovi.

Približne 15 miliónov detí sa po celom svete narodí predčasne a títo novorodenci majú omnoho vyššie riziko vzniku abnormalít neurologického rozvoju, pravdepodobne súvisiacich s hypoxiou – ischémiou.

Ľudské bunky z pupočníkovej krvi sa tiež skúmajú pri liečbe zápalového ochorenia čriev, ochorenia rohovky, ochorenia obličiek a kolagénom vyvolanej artritídy. Klinická štúdia so 45 pacientami s ochorením pečene vyvolaného hepatitídou B, ukázala taktiež prínos použitia mezenchymálnych kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Čiastočný zoznam dostupných klinických štúdií pre bunky z pupočníkovej krvi pre použitie v regeneratívnej medicíne je uvedený v tabuľke nižšie.

Tabuľka. Vybrané aktívne a náborové štúdie ľudskej pupočníkovej krvi v regeneratívnej medicíne

Choroba Činiteľ/Prostriedok Výskumník Vek (roky) Súčasná štúdia č.
Autizmus Autológna alebo alogénna
pupočníková krv
Kurtzberg 2–7 NCT02847182
Mozgová obrna Autológna pupočníková krv Carroll 1–12 NCT01072370
Mozgová obrna Autológna pupočníková krv
a G-CSF
Lee 2–10 NCT02866331
Cievna mozgová príhoda Alogénna pupočníková krv Kurtzberg 18–90 NCT03004976
Chronická ischemická kardiomyopatia Mezenchymálne kmeňové bunky
z pupočníkovej krvi
Dai 35–65 NCT02635464
Crohnova choroba kmeňové bunky
z pupočníkovej krvi
Lee 20–70 NCT02000362
  • Skratky: G‐CSF – faktor stimulujúci kolónie granulocytov.

Záver

Od prvej transplantácie pupočníkovej krvi v roku 1988 sa táto oblasť značne vyvinula. Transplantácia pupočníkovej krvi je teraz úspešnou liečebnou možnosťou pre pediatrických aj dospelých pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami a výsledky transplantácií sa naďalej zlepšujú vďaka lepšej zhode HLA znakov, výberu jednotiek pupočníkovej krvi, zdokonalením aklimatizačných režimov a rozšírenými podpornými režimami a režimami na prevenciu infekcie. Zaujímavé nové použitie v oblasti kardiológie, neurológie, autoimunitných ochorení a oftalmológie by malo v ďalších 10 rokoch dosiahnuť významný zdravotnícky pokrok.

Zdroj: stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

/* Pôvodné */